Vion Food rapporteert toegenomen bruto- bedrijfsresultaat voortgezette activiteiten over 2014

Datum: 17-06-2015 Tags:

“Met verbeterde resultaten, doorgevoerde operationele aanpassingen en een robuuste financiële positie heeft Vion Food een goede basis voor de toekomst.”


Boxtel, 17 juni 2015 – Vion Food heeft in 2014 stappen gezet op weg naar een gezonde toekomst. Het jaar 2014 markeert de nieuwe koers van Vion Food waarin, na de verkoop van Vion Ingredients, een duidelijke focus is komen te liggen op productie en verwerking van vers vlees in Nederland en Duitsland.

  • Netto-omzet daalde van € 7 naar € 5 miljard, met name als gevolg van de verkoop van Vion Ingredients.
  • Genormaliseerd brutobedrijfsresultaat (EBITDA) voortgezette activiteiten steeg van € 22 naar € 58 miljoen.
  • Negatieve netto schuld van € 87 miljoen. Sterke liquiditeitspositie met ultimo 2014 € 198 miljoen aan liquide middelen en de-facto schuldenvrij.
  • Robuuste financiële positie met een solvabiliteit van 40,5%.
  • Belangrijke operationele mijlpalen bereikt op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn.

Tom Heidman, interim-CEO Vion Food: “Vorig jaar hebben we een intensief jaar gehad. Na de verkoop van Vion Ingredients stond 2014 in het teken van het opnieuw positioneren en integreren van onze activiteiten met als doel het rendement te verbeteren. Dankzij de verbeterde resultaten, de doorgevoerde operationele wijzigingen, aanpassingen in de footprint en een robuuste financiële positie, hebben we een goede basis voor de toekomst. In combinatie met onze toegang tot wereldwijde afzet¬markten, geeft dit ons de mogelijkheid onze in-house expertise optimaal in te zetten om tot een steeds betere verwaarding van onze dieren te komen. Voor het einde van de zomer verwachten we een nieuwe CEO te benoemen die de toekomst van Vion verder vorm zal geven.”

Operationele ontwikkelingen
Met het oog op het verder verbeteren van de focus is in 2014 de landenstructuur omgebouwd naar een business unit structuur met drie business units: Pork, Beef en Foodservice. Daarnaast zijn bedrijfsonderdelen verkocht waaronder Oerlemans Foods (mei 2014) en de Duitse convenience retail activiteiten (juli 2014) en is het hoofdkantoor afgeslankt en verhuisd van Eindhoven naar Boxtel.

Ook zijn stappen gezet in het optimaliseren van het netwerk aan productielocaties (de zogenaamde footprint). Enerzijds door het sluiten van een aantal vestigingen en de verkoop van (kleinere) locaties, met als recent voorbeeld de onlangs aangekondigde sluitingen van productielocaties in Anklam en Frankfurt am Main (beide Duitsland), anderzijds door investeringen. Zo is in augustus 2014 een significante investering van    € 25 miljoen in de productie¬locaties in Zuid-Duitsland aangekondigd en wordt in de locatie Groenlo (Nederland) € 4 miljoen geïnvesteerd in productie, opslag, logistiek en personeels-voorzieningen.

In de tweede helft van 2014 is een eerste aanzet gegeven tot de opbouw van een verbeterde supply chain die centraal wordt aangestuurd en is meer nadruk gelegd op valorisatie. Dit laatste houdt in dat de verwaarding van door Vion Food verwerkte dieren verder wordt geoptimaliseerd en dat, nog meer dan voorheen, zal worden ingespeeld op de behoefte van de markt. Vion Food is in staat zijn productaanbod accuraat af te stemmen op de wereldwijde marktvraag met voor Vion Food open markten, zoals China, Amerika, Japan, Korea en Australië.

Ook op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn zijn in 2014 belangrijke mijlpalen bereikt. In oktober 2014 is begonnen met het publiceren van keuringsresultaten en auditrapporten. Hiermee loopt Vion Food voorop in de sector. In Duitsland is Vion Food uitgeroepen tot het beste vleesbedrijf en voorloper op het gebied van dierenwelzijn. Afgelopen jaar is in Boxtel een speciaal ontworpen afvalwaterzuiveringsinstallatie opgeleverd en is de productie¬locatie in Emstek (Duitsland) gecertificeerd om producten naar China te kunnen exporteren.

Financiële ontwikkelingen en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

Bedragen x € miljoen

2014

2013

Netto-omzet

4.992

7.033

> Netto-omzet voortgezette activiteiten

4.833

5.031

> Netto-omzet beëindigde activiteiten

159

2.002

Genormaliseerde EBITDA

60

196

> Genormaliseerde EBITDA voortgezette activiteiten

58

22

Nettoresultaat

-21

516

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

80

-41

Nettoschuld

-87

1.459

Solvabiliteit

40,5%

15,7%

Over 2014 is de netto-omzet met 29% gedaald als gevolg van verkoop van meerdere bedrijfsonderdelen waarvan Vion Ingredients de belangrijkste was. Tevens is de omzet beïnvloed door een lager prijspeil dan in 2013 voor zowel varkens- als rundvlees.

De genormaliseerde EBITDA kwam in 2014 uit op € 60 miljoen. In 2013 bedroeg de genormaliseerde EBITDA € 196 miljoen. De daling is met name veroorzaakt door het feit dat in 2013 de resultaten van Vion Ingredients tot het moment van verkoop in oktober 2013 meetelden in het resultaat. Voor de voortgezette activiteiten verbeterde de genormaliseerde EBITDA sterk van € 22 miljoen in 2013 naar € 58 miljoen in 2014, mede als gevolg van gunstige prijsontwikkelingen in de inkoopmarkten.

Over 2014 heeft Vion een nettoresultaat gerealiseerd van € 21 miljoen negatief tegen¬over een resultaat van € 516 miljoen in 2013. Het nettoresultaat van 2013 bevat echter een eenmalig positief effect van € 781 miljoen uit de verkoop van groepsmaatschappijen.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 80 miljoen. Naast het positieve bedrijfsresultaat werd dit mede veroorzaakt door het netto operationeel werkkapitaal dat met € 26 miljoen afnam.

Sterk verhoogde investeringen in de voortgezette activiteiten alsmede herstructurerings- en afvloeiingskosten zorgden voor een cash out van circa € 86 miljoen.

De liquiditeitspositie is sterk te noemen met per jaareinde € 198 miljoen aan liquide middelen. De bruto schuld per jaareinde bedroeg € 111 miljoen. Per saldo was dus sprake van een negatieve nettoschuld van € 87 miljoen. Als gevolg van de verkoop van bedrijfsonderdelen is de solvabiliteit toegenomen naar 40,5%.

Vooruitzichten 2015
Met de verbeterde resultaten in 2014, de operationele verbeteringen, aanpassingen in de footprint en de robuuste financiële positie, is een gezonde basis gelegd voor verdere resultaatsverbetering. De ingezette koers en focus op optimalisering van de marge door middel van valorisatie alsmede verdere kostenreductie, geven vertrouwen voor de toekomst. De in april 2015 overeengekomen nieuwe werk¬kapitaal¬financiering geeft de financiële armslag om de toekomstplannen te bewerkstelligen.

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag 2014 van Vion Food is vanaf vandaag beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits op de website van Vion Food www.vionfoodgroup.com. In 2014 is EY benoemd als externe accountant.