VION sluit 2013 financieel gezond af

Datum: 02-05-2014 Tags:

2 mei 2014 – Door de verkoop van VION Ingredients sluit VION Food het boekjaar 2013 financieel gezond af met een versterkt groepsvermogen van € 425 miljoen. Het boekjaar 2013 was een bewogen jaar voor VION. Begin 2013 werd duidelijk dat de maatregelen die in 2012 waren genomen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen onvoldoende waren voor de noodzakelijke afbouw van de schuldenpositie. In april 2013 is bekend gemaakt de twee belangrijkste activiteiten Food en Ingredients, te gaan verzelfstandigen. In 2013 is gevolg gegeven aan de verbetering van de concurrentiepositie en de toekomstperspectieven van de onderneming.

Herstructurering en desinvesteringen
Naast de verkoop van VION Ingredients, is in 2013 de nadruk gelegd op de herstructurering van de foodactiviteiten in Nederland en Duitsland. Dit bracht met zich mee dat een aantal productielocaties in beide landen is gesloten. Binnen VION Food Nederland werd in september 2013 de varkensvleesproductie op de locatie in Helmond beëindigd. Bij VION Food Duitsland zijn eveneens noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd om de foodactiviteiten via investeringen integratie en reorganisaties weer in een gezonde positie terug te brengen.

Financiële positie
Door de verkoop van VION Ingredients start VION Food met een versterkt groepsvermogen en een eigen financiering. De boekwinst op deze verkoop bedroeg € 781 miljoen waardoor het groepsvermogen wordt versterkt en uitkomt op € 425 miljoen. Na de afwikkeling van de Ingredients-verkoop komt de financiële uitgangspositie van het zelfstandige VION Food op een solvabiliteit van ruim boven de 40% te liggen. Vooruitzicht 2014 Door de verkoop van Ingredients is de basis gelegd voor de verzelfstandiging van VION Food. Daarmee staat 2014 in het teken van consolidatie en het doorvoeren van een nieuwe strategische koers voor de toekomst. Centraal daarbij staat de focus op voedselveiligheid en kwaliteit in combinatie met een verbetering van de operationele en commerciële beleidsvoering. Het management en medewerkers van VION staan daarbij voor de opdracht om VION als één marktgericht en maatschappelijk bewust bedrijf te laten functioneren dat het vertrouwen heeft van alle stakeholders.

Nieuwe structuur Raad van Commissarissen
Op de Aandeelhoudersvergadering van 24 april 2014 is de volledige Raad van Commissarissen afgetreden. Daar is door het bestuur van Stichting Administratiekantoor SBT besloten voor een nieuwe structuur van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen verandert van acht naar zes leden waarbij twee leden vanuit ZLTO te benoemen zijn en vier leden uit onafhankelijke zelfstandige professionals benoemd worden. De governance structuur van VION Food wordt hiermee in 2014 verder geprofessionaliseerd en versterkt.

Raad van commissarissen 2014
Hans Huijbers – voorzitter, ZLTO, herbenoemd op 24 april 2014. Toon van Hoof – lid, ZLTO, herbenoemd op 24 april 2014. Ton van der Laan – nieuw lid, benoemd op 24 april 2014. Voor de andere drie externe commissarissen is het wervingsproces gestart. Michiel Herkemij CEO VION Food: “Deze wijziging in de governance structuur sluit aan bij de nieuwe strategie voor VION Food. Ik ben blij met de herbenoemingen van Hans Huijbers en Toon van Hoof, daarbij is de continuïteit gewaarborgd. Daarnaast ben blij dat Ton van der Laan de Raad van Commissarissen komt versterken en kijk uit naar de samenwerking. Ik verwacht dat we in de komende weken de volledige bezetting van de Raad van Commissarissen kunnen aankondigen.”