Vion verbetert opnieuw prestaties en publiceert eerste corporate social responsibility rapport

Datum: 07-04-2017 Tags:

Boxtel, 7 april 2017 – Vion heeft op 7 april 2017 bekendgemaakt zijn resultaat in 2016 opnieuw te hebben verbeterd, wat heeft geleid tot een nettowinst van € 31 miljoen tegenover € 22 miljoen in 2015. Vion was blij met de stijging van de varkensvleesprijzen ten gunste van zijn leveranciers. De divisies Beef en Food Service hebben opnieuw solide prestaties neergezet. Het jaar werd tevens gekenmerkt door blijvende investeringen in de productie-infrastructuur, mensen en organisatie, en de serviceverlening aan klanten en leveranciers.

Belangrijkste prestaties:

  • Genormaliseerde EBITDA vanuit voortgezette activiteiten met ruim 33% gestegen naar € 60 miljoen (2015: € 45 miljoen).
  • Nettowinst van € 31 miljoen tegenover € 22 miljoen in 2015.
  • Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) gestegen naar 5,6% (2015: 3,7%).
  • Robuuste balans met 44,1% solvabiliteit.
  • Diverse commerciële successen door transitie van leverancier naar ketencoördinator.
  • Publicatie van het eerste corporate social responsibility (CSR) rapport en zichtbaar initiatief in Duitsland ter verhoging van transparantie binnen de vleesindustrie (www.vion-transparenz.de).

Bemoedigend resultaat
Francis Kint, CEO Vion: “In 2016 hebben we de verbetering van onze resultaten voortgezet. De EBITDA is gestegen naar € 60 miljoen, wat resulteert in een rendement op geïnvesteerd vermogen van 5,6%. Hoewel dit nog geen bevredigend niveau is, zijn we met het investeringsprogramma van € 180 miljoen in de afgelopen drie jaar, de rationalisatie van onze productie footprint en meerdere commerciële successen goed op weg naar verbetering. We zien nu duidelijk de waardering van alle stakeholders voor onze enorme inzet, en we zijn van plan om deze succesvolle koers ook in 2017 voort te zetten.”

Commerciële ontwikkelingen
Na een jaar vol uitdagingen in 2015, is de markt voor varkensvlees in 2016 verbeterd dankzij een toegenomen wereldwijde vraag. Het kwaliteits varkensvlees van Vion uit Nederland en Duitsland bleek goed te worden gewaardeerd en heeft een marktaandeel van 8% van de Chinese import. Vion kende een aantal baanbrekende ontwikkelingen, waarbij het bedrijf veranderde van leverancier in ketencoördinator en/of categoriespecialist. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het dierenwelzijnsprogramma ‘Good Farming Star’ van vers vlees tot en met bewerkt vlees, en de ontwikkeling van de Food Service-divisie als leverancier van totaaloplossingen voor cateraars, waaronder seminars van Culinary Code.

Publicatie eerste CSR rapport
Voedsel, en met name vlees, zijn onderwerp van tal van discussies binnen de samenleving. Deze discussies zijn in vier hoofdthema’s in te delen: dierenwelzijn, zaken met betrekking tot de supply chain, zoals traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit, de impact van vleesproductie op het milieu en menselijke gezondheid. Vion neemt actief deel aan de maatschappelijke dialoog over deze relevante thema’s en wil op een aantal van deze onderwerpen een voortrekkersrol innemen. Anders gezegd, het gaat om meer dan alleen vlees. “Met de publicatie van ons eerste jaarlijkse CSR rapport doen we verslag van onze inspanningen en prestaties. Ook willen we de dialoog en creativiteit met onze stakeholders stimuleren ten aanzien van deze belangrijke kwesties.”

Prominent transparantie-initiatief in Duitsland
Vion beseft het belang van transparantie voor de sector en heeft besloten zijn transparantie-initiatief, dat begon met de publicatie van de auditresultaten op de Nederlandse website in 2014, uit te breiden naar Duitsland met de lancering van www.vion-transparenz.de. Deze website bevat een heldere toelichting op de werkwijze van Vion, diverse feiten en cijfers naar aanleiding van audits en een discussieforum voor stakeholders. Dit initiatief werd binnen de sector als baanbrekend gezien. Tijdens de zogeheten ‘Voedseltop’, georganiseerd door vier Nederlandse ministers, is Vion uitgenodigd als spreker rondom het thema transparantie binnen de voedselketen.

Onderzoek naar financieringsopties
Op 19 september 2016 kondigden Vion en zijn enige aandeelhouder NCB Ontwikkeling aan onderzoek te gaan doen naar financieringsmogelijkheden voor de realisatie van verdere groei en om gebruik te maken van ontwikkelingen in de markt. Hiervoor is ABN AMRO benoemd als financieel adviseur. Naar aanleiding hiervan is besloten om de werkkapitaalfaciliteit van het bedrijf (die in juni 2017 afloopt) te herfinancieren tot een waarde van € 200 miljoen, ofwel € 75 miljoen meer dan de huidige € 125 miljoen. Het bedrijf heeft overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de nieuwe faciliteit met een syndicaat van vier banken, waaronder de huidige kredietverstrekkers ABN AMRO Commercial Finance en NIBC.

Vooruitzichten voor 2017
De belangrijkste investering in 2017 is de bouw van de nieuwe slachterij voor rundvlees in het Friese Leeuwarden. Midden in dit veeteeltrijke gebied zal Vion zich gaan richten op vleesconcepten op basis van kwaliteit en dierenwelzijn. Op 9 maart heeft Vion de sluiting aangekondigd van zijn varkensproductielocatie in Zeven om de productie te gaan toespitsen op Niedersachsen via zijn productielocatie in Emstek, de ideale toegangspoort naar de wereldwijde markten. Op 4 maart heeft de Pork-divisie van Vion de vraaggestuurde aanpak ‘Good Farming Balance’ geïntroduceerd ter verbetering van de kansen binnen de internationale vleesmarkten en betere vooruitzichten voor Nederlandse varkenshouders.

Financiële resultaten en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

(Bedragen in miljoenen euro’s)                             

2016

2015

Netto-omzet

Genormaliseerde EBITDA voortgezette activiteiten

Bedrijfsresultaat

Nettoresultaat

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoschuld/(kasgeld)

Solvabiliteit

4.749

60

28

31

6

17

44,1%

4.571

45

31

22

34

(52)

44,1%

De netto-omzet is in 2016 met bijna 4% gestegen dankzij de hogere vleesprijzen, met name binnen onze Pork-divisie. Het verkoopvolume is in alle drie divisies gestegen.

De winst voor rente, belasting, afschrijving en waardevermindering (EBITDA) vanuit voortgezette activiteiten steeg in 2016 met ruim 33% naar € 60 miljoen dankzij de aanhoudende focus op prestatieverbetering. De EBITDA omvatte tevens een schikking van € 7 miljoen die door de stad Ansbach is betaald in verband met een BSE-gerelateerde claim uit 2005. Ondanks de gestegen EBITDA, was het bedrijfsresultaat licht gedaald door forse incidentele posten ter waarde van € 24 miljoen die waren opgenomen in het resultaat over 2015 en een bijzondere waardevermindering van € 4 miljoen, gerelateerd aan de op 12 maart aangekondigde sluiting van Zeven.

Vion heeft over 2016 een belastingopbrengst gemeld van € 13 miljoen na de opname van netto operationele verliezen uit eerdere jaren.

In 2016 is er € 69 miljoen geïnvesteerd, met name in de modernisering en uitbreiding van de productielocaties in de drie divisies. Ook is het werkkapitaal gestegen met € 59 miljoen dankzij hogere vleesprijzen. Als gevolg ging de netto kaspositie van € 52 miljoen in 2015 over in een netto schuldpositie van € 17 miljoen eind 2016. Ondanks de grote investeringen in 2016, bleef de solvabiliteit stabiel op 44,1%.

Jaarverslag en CSR rapport 2016
Het jaarverslag over 2016 en het CSR rapport van Vion zijn beschikbaar op de website van het bedrijf: www.vionfoodgroup.com.

Vion zal overstappen op IFRS
Vion zal in 2017 de overstap maken van de Nederlandse GAAP naar IFRS. Voor meer informatie over de gevolgen van deze overstap, verwijzen wij u naar het jaarverslag van Vion over 2016.