Waar bent u naar op zoek?

Cookieverklaring

Cookieverklaring

Wan­neer u de web­site van Vion be­zoekt, ge­brui­ken wij coo­kies om tel­kens als er in­ter­ac­tie tus­sen u en ons plaats­vindt be­paal­de so­or­ten in­for­ma­tie op te sla­an, zo­als het aan­tal be­zo­e­ken aan de web­site, hoe lang u op de web­site bent en wel­ke pa­gi­na’s u be­ki­jkt op de web­site, uw brow­ser­ty­pe, be­s­tu­rings­sys­te­em, IP-adres en in­ter­net­dom­ein.

Wat is een cookie?
Coo­kies zijn tekstbe­stand­jes die wij naar uw in­ter­net­brow­ser stu­ren, die de coo­kie ver­vol­gens op de vas­te schi­jf van uw com­pu­ter ops­laat, waar­door wij u bij uw vol­gen­de be­zo­ek aan onze web­site kun­nen her­ken­nen. Wij verza­me­len de hier­bo­ven ge­no­em­de in­for­ma­tie om het ge­bruik van onze web­site te mo­ni­to­ren, u te vo­or­zi­en van een web­site en een dienst die bij uw in­ter­es­ses past en om u in­for­ma­tie over ons be­d­ri­jf en onze (nieu­we) pro­duc­ten en diens­ten, die aans­luit op uw in­ter­es­ses, te stu­ren.

Soorten cookies

Sessiecookies
Het con­tent ma­nage­ment­sys­te­em (“CMS”) van deze web­site, WordPress, plaatst een coo­kie om uw ses­sie bij te hou­den en zo de wer­king van het CMS voor u te op­ti­ma­li­se­ren. Met be­hulp van een ses­sie­coo­kie kun­nen wij zien wel­ke on­der­de­len van de web­site u ti­j­dens dit be­zo­ek hebt be­ke­ken. Wij kun­nen onze dienst daar­door zo­veel mo­gel­i­jk aan­pas­sen op het surf­ge­drag van onze be­zo­ekers. Deze coo­kies wor­den au­to­ma­tisch ver­wi­j­derd zo­dra u uw web­brow­ser afs­luit.

Google Analytics
Via onze web­site wordt een coo­kie ge­plaatst van het Ame­ri­kaan­se be­d­ri­jf Goog­le Inc. (“Google”), als deel van de “Ana­ly­tics”-dienst. Wij ge­brui­ken deze dienst om bij te hou­den en rap­por­ta­ges te kri­j­gen over hoe be­zo­ekers de web­site ge­brui­ken. Goog­le kan deze in­for­ma­tie aan der­den ver­schaf­fen in­di­en Goog­le hier­toe wet­te­li­jk wordt ver­plicht, of voor zo­ver der­den de in­for­ma­tie na­mens Goog­le ver­wer­ken. Wij heb­ben hier geen invlo­ed op. Wij heb­ben Goog­le niet to­e­ge­s­ta­an de ver­k­re­gen ana­ly­tics in­for­ma­tie te ge­brui­ken voor an­de­re Goog­le diens­ten.

De in­for­ma­tie die Goog­le verza­melt, wordt zo veel mo­gel­i­jk ge­anon­i­mi­se­erd. Deze web­site maakt ge­bruik van Goog­le Ana­ly­tics met de “an­ony­mi­zeIp ()”, waar­door IP-adres­sen wor­den in­ge­kort. De in­for­ma­tie wordt over­ge­bracht naar en door Goog­le op­ges­la­gen op ser­vers in de Ver­enig­de Sta­ten. Goog­le stelt zich te hou­den aan de Pri­va­cy Shield prin­ci­ples en is aan­ges­lo­ten bij het Pri­va­cy Shield-pro­gram­ma van het Ame­ri­kaan­se Mi­nis­te­rie van Han­del. Dit houdt in dat er spra­ke is van een pas­send be­scher­ming­sni­veau voor de ver­wer­king van even­tue­le per­so­ons­ge­ge­vens. Lees het privacybeleid van Google voor meer in­for­ma­tie, al­so­ok het spe­ci­fie­ke privacybeleid van Google Analytics.

Blokkeren van cookies
U kunt uw brow­ser zo in­stel­len dat u een be­richt kri­jgt als u een coo­kie ont­vangt of dat het ont­van­gen van coo­kies ge­wei­gerd wordt. Het is mo­gel­i­jk om coo­kies te blok­ke­ren of om geen toe­s­tem­ming te ge­ven. De mees­te in­ter­net­brow­sers kun­nen zo­da­nig in­ge­steld wor­den, dat coo­kies niet ge­ac­cep­te­erd wor­den. De ma­nier waar­op u dit kunt doen, hangt af van de in­ter­net­brow­ser die u ge­bruikt. Wij wil­len u erop wi­j­zen dat be­paal­de de­len van de web­site van Vion niet of niet op­ti­maal zul­len func­tio­ne­ren, in­di­en u er­voor kiest om coo­kies te blok­ke­ren.

Let wel: het is mo­gel­i­jk dat u dan niet meer alle mo­gel­i­jk­he­den van onze web­site kunt ge­brui­ken. De coo­kies wor­den verza­meld via de ser­ver van Vion. Het ops­la­an en over­dra­gen van uw ge­ge­vens via in­ter­net wordt be­vei­ligd door mid­del van de mo­men­te­el ge­brui­kel­i­jke tech­nie­ken.

Het verwijderen van cookies
Na het be­zo­ek aan de web­site van Vion kunt u er­voor kie­zen om de coo­kies van uw com­pu­ter te ver­wi­j­de­ren.