Waar bent u naar op zoek?

Corporate governance

Corporate governance

Stichting Administratiekantoor SBT (SBT) is enig aandeelhouder van de vennootschap. SBT heeft daartegenover certificaten van aandelen in de vennootschap uitgegeven. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven zonder medewerking van de vennootschap. Alle certificaten van aandelen worden gehouden door de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, Rooms-Katholieke Vereniging van Boeren en Tuinders-Ontwikkeling (‘NCB-Ontwikkeling’). Het bestuur van SBT bestaat uit vijf leden. Volgens de statuten van SBT worden drie van de vijf bestuursleden benoemd door NCB-Ontwikkeling. De overige twee bestuursleden worden ook benoemd door NCB-Ontwikkeling als houder van alle certificaten van aandelen. Op dit moment is één bestuurslid van SBT ook lid van het bestuur van NCB-Ontwikkeling. NCB-Ontwikkeling is gelieerd aan de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (‘ZLTO’), met name omdat het bestuur van NCB-Ontwikkeling uit dezelfde leden bestaat als het bestuur van ZLTO en de leden van NCB-Ontwikkeling ook lid zijn van ZLTO. ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte met circa 15.000 leden in Noord-Brabant, Zeeland en  het zuidelijke deel van Gelderland. NCB-Ontwikkeling treedt op als het beleggingsfonds van ZLTO.

Op 8 december 2016 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (‘de Code’) gepubliceerd. Deze geldt vanaf het financiële jaar 2017. Vion is niet beursgenoteerd, waardoor de Code niet van toepassing is. Maar Vion past de Code vrijwillig toe. Deze biedt namelijk een goed en transparant systeem van checks en balances dat de betrekkingen reguleert tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit zorgt voor vertrouwen in een juist en verantwoordelijk management van bedrijven en hun rol in de samenleving.

Volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’-principe wijkt Vion in een aantal gevallen af van de principes en best practice-bepalingen van de Code. Over het algemeen doen wij dit als de bepalingen niet passen bij onze juridische structuur en de aard van onze bedrijfsactiviteiten, of als ze gelden voor beursgenoteerde ondernemingen met meerdere aandeelhouders.

Vanwege de herziene Code hebben wij onder andere gewijzigd: de reglementen van de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de auditcommissie en de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.

Lees meer over corporate governance in ons jaarverslag.

Governance documenten

Hieronder kunt u de Engelstalige governance-documenten downloaden.

Reglement raad van bestuur

Download PDF

Reglement raad van commissarissen

Download PDF

Rooster van aftreden raad van commissarissen

Download PDF

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Download PDF

Statutaire bepalingen Vion Holding N.V.

Download PDF

Good Business Practice

Ons Good Business Practice boek geeft duidelijk en beknopt weer hoe we met elkaar omgaan binnen ons bedrijf en hoe we reageren in bepaalde situaties. Het boekje bevat informatie over onze gedragscode (normen en waarden), de klokkenluidersregeling en onze aanpak van informatiebeveiliging en het voorkomen van fraude.

Klokkenluidersregeling

Vion zet zich in om te voldoen aan alle wet- en regelgeving, onze gedragscode en ons bedrijfsbeleid. Daarom is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van alle mogelijke overtredingen, vooral als ze in strijd zijn met de wet- en regelgeving, onze gedragscode of ons bedrijfsbeleid. Met onze klokkenluidersregeling willen we iedereen binnen Vion stimuleren om mogelijke onregelmatigheden in goed vertrouwen te melden. Voor meer informatie over de klokkenluidersregeling, zie het Good Business Practice boekje.