Waar bent u naar op zoek?

28-05-2024

Kartrekker Vion maakt CO2-footprint in de varkensvleesketen inzichtelijk en transparant

Vion is er als eerste in geslaagd om de CO2-footprint van varkensvlees afkomstig van een grote groep varkenshouders te berekenen op boerderijniveau met werkelijke data. Vion is initiatiefnemer en opdrachtgever voor de ontwikkeling van de CO2-footprint calculator, die samen met databedrijf ImpactBuying is ontwikkeld. Er is daarbij gebruik gemaakt van de door Wageningen Universiteit & Research (WUR) gepubliceerde berekeningswijze voor varkensvlees. Met deze calculator maakt Vion de totale CO2-emissie in de productieketen van varkensvleesproducten inzichtelijk, vanaf het zaadje voor het veevoer tot het transport van het eindproduct naar de winkel. Dit geeft Vion de mogelijkheid om samen met varkenshouders, transporteurs en retailorganisaties te werken aan maatregelen om de CO2-footprint in de keten te verlagen.

In de hele keten van de vleesproductie worden in verschillende fasen broeikasgassen uitgestoten, voornamelijk CO2 en methaan (CH4). Minder dan 3% daarvan heeft betrekking op het proces bij Vion en energiegebruik in de productie. Het overgrote deel van de overige ruim 97% uitstoot vindt plaats in de fasen vóór het slachten. In dat deel van de keten liggen veel van de mogelijkheden om de footprint verder te reduceren.

Samenwerking in de hele keten
Alleen door samenwerking met alle ketenpartners is de emissie in elke stap in kaart te brengen en te verminderen. In 2019 heeft Vion daar de eerste stap in gezet. Samen met een groep varkenshouders is toen gestart met het berekenen van de emissie in de varkenshouderij. Vervolgens zijn daar ook veevoederproducenten, overheidsinstanties en retailorganisaties bij aangesloten.

Transparantie dankzij Europese standaard
De emissie in de hele varkensvleesketen is berekend met de hulp van WUR. De eerste stap was het opstellen van een LCA, een Life Cycle Assessment, dat elke stap in de keten minutieus in kaart brengt. Hierbij wordt gerekend volgens de Europese standaard voor het berekenen van een carbon footprint van producten, de Product Environmental Footprint (PEF). Deze PEF standaard is de basis voor een volledig transparante en objectieve berekening die voor heel Europa is ontwikkeld.

Emissie van de totale varkensvleesketen
De samenwerking in de hele keten is van groot belang. Het gaat hierbij om vele partners en grote hoeveelheden data die moeten worden verzameld, geverifieerd en verwerkt. Dit is het specialisme van ontwikkelingspartner ImpactBuying. De samenwerking en de inzet van de CO2-footprint calculator hebben er inmiddels toe geleid dat de totale CO2-footprint van de Vion varkensvleesproductie voor de Nederlandse retail inzichtelijk is gemaakt. Met primaire data die direct van alle partners komt en via JoinData in het blockchain traceability platform dat door ImpactBuying en Vion is ontworpen. Dit zorgt voor een extra laag vertrouwen en geverifieerde bewijsvoering. Er wordt momenteel gewerkt aan de berekening van de footprints over de jaren 2022 en 2023.

Duurzaamheidsinformatie aan consumenten
De vraag om transparantie over de CO2-footprint van voedingsmiddelen komt voor een belangrijk deel vanuit de retailwereld. Supermarkten vinden het belangrijk om hun klanten op verpakkingen informatie te kunnen geven over de duurzaamheid van hun producten. De resultaten van de CO2-footprint calculator maken dat mogelijk.

Beschikbaar voor de hele voedingsmiddelenindustrie
De roep om meer transparantie over de CO2-footprint van de voedingsmiddelenindustrie wordt steeds groter. Inzicht in de CO2-footprint is essentieel om te werken aan maatregelen om het milieu en het klimaat te beschermen. Ronald Lotgerink, Chief Executive Officer van Vion: “We hebben bij Vion hoge duurzaamheidsambities en daar past de ontwikkeling van de CO2-footprint calculator heel goed in. Daarnaast zien we de ontwikkeling ook als een succesvolle pilot voor de hele branche. Zowel ImpactBuying als Vion vinden het belangrijk dat ook andere producenten gebruik gaan maken van de CO2-footprint calculator. Als initiatiefnemer en opdrachtgever zijn we trots op de impuls die we hiermee afgeven aan de duurzaamheidsambities in onze ketens.”