Vion Groenlo B.V.

Vion Gro­en­lo is ge­spe­cia­li­se­erd in de ver­wer­king van de du­urzaam­hei­ds­con­cep­ten Good Far­ming Star (met het één ster Be­ter Le­ven keur­merk) en De Gro­ene Weg (bio­lo­gisch). De var­kens in het Good Far­ming Star con­cept en de bio­lo­gi­sche var­kens wor­den nauw­keu­rig ge­schei­den van de an­de­re stro­men om de her­komst te al­len ti­j­de te kun­nen ga­rande­ren. Bij Vion Gro­en­lo wor­den naast bio­lo­gi­sche en Good Far­ming Star var­kens ook re­gu­lie­re var­kens en zeu­gen ges­lacht en uit­ge­be­end. Het vlees van zeu­gen is bij uit­s­tek ge­schikt voor de vlee­s­wa­ren­in­dus­trie in bin­nen- en bui­ten­land. Vion Gro­en­lo slacht zes da­gen per week Good Far­ming Star var­kens. In totaal wor­den in deze slach­te­rij we­ke­li­jks zo’n 25.000 var­kens ges­lacht.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

Certificaten

2022
BRC 8 03-06-2023
BLK slachterij 01-09-2023
BLK Uitsnijderij 01-09-2023
IKB slachterij 01-09-2023
IKB Uitsnijderij 01-09-2023
2022
Skal 31-12-2022
Skal Trading 31-12-2022
BLK slacht 01-09-2022
IKB slacht 01-09-2022

Auditrapporten

2022
BRC 06-04-2022
2020
BRC 18-01-2020
2019
Skal 12-04-209
2018
Skal 13-02-2018
BRC 18-01-2018
2017
Skal 18-12-2017
2016
Skal 27-06-2016
BRC 12-01-2016
2015
Skal 30-04-2015
BRC 13-01-2015
2014
NVWA 12-05-2014
BRC 13-01-2015
2010
10-06-2010

Proces- en productopmerkingen

2022
Q4
Q3
Q2
Q1
2021
Q4
Q3
Q2
Q1
2020
Q3
Q2
Q1
2019
Q4
Q3
Q2
Q1
2018
Q4
Q3
2017
Q4
Q3
2016
Q4
Q3
2015
Q4
Q3
2014
Q4