Vion Scherpenzeel B.V.

Bij Vion Scher­pen­ze­el wor­den hoof­dzake­li­jk de mid­dels (het mid­den­stuk) van var­kens ver­werkt. De pro­duc­ten die ge­maakt wor­den, zijn on­der an­de­re ba­con, rib­ben – met en zon­der been -, bui­ken, buik­ran­den, trim­mings, zwo­erd, trimspek, spare­ribs en var­kens­haas­jes. Dit al­les zo­wel ges­li­ced als in ge­he­le de­len in bulk­ver­pak­king. Naast de Eu­ro­pe­se lan­den zijn de be­lan­gri­jks­te ex­port­lan­den Ja­pan, Chi­na, Zuid-Ko­rea, USA, Ca­na­da en Aus­tra­lië.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.