Vion investeert in innovaties in de toeleveringsketen en plantaardige vleesvervangers in een uitdagende markt

Date: 25-03-2021

Boxtel, 25 maart 2021

“Vion heeft, net als de rest van de maatschappij, geen gemakkelijk jaar achter de rug. Het was zwaar, niet alleen zakelijk gezien, maar ook voor de samenleving als geheel. We hebben ons echter met succes aangepast aan de nieuwe omstandigheden, we hebben aan veerkracht gewonnen en zijn er in geslaagd een stabiel financieel resultaat te leveren. Om transparante toeleveringsketens te creëren, hebben we hebben meer dan € 90 miljoen uitgegeven aan productielocaties als Boxtel, plantaardige vleesvervangers en nieuwe blockchain-technologieën. Onze strategie Building Balanced Chains (BBC) is de juiste koers naar een duurzame en gezonde toekomst,” aldus CEO Ronald Lotgerink.

Kernboodschappen:

 • Succesvolle start van de uitvoering van de Building Balanced Chains (BBC)-strategie, die een duurzame en solide basis biedt voor onze veehouders en consumenten.
 • De plantaardige start-up ‘ME-AT’ kende een goede start in het eerste jaar.
 • Het BBC-concept ‘De Groene Weg’ realiseerde een forse omzetgroei in het segment voor biologisch vlees en kondigde aan de activiteiten in Duitsland te willen uitbreiden.
 • Vion heeft in februari 2021 het overnameproces van de runderslachterij Adriaens in België succesvol afgerond.
 • Slimme camera’s, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Dierenbescherming, Eyes on Animals en Deloitte, zijn een volgende stap als onderdeel van onze maatregelen ter bevordering van dierenwelzijn.
 • Introductie van een DNA-integriteitssysteem en Vion Pork Chain VISION, een blockchain die de toeleveringsketen verbindt met een ‘digitale snelweg’.
 • Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze activiteiten, mensen, leveranciers en klanten, was Vion in staat effectief te reageren.
 • Vion omarmt de wijzigingen van de Duitse overheidswet en verwelkomde in januari 2021 op 16 Duitse locaties zijn flexwerkers als medewerkers.
 • De export naar derde landen werd verlegd van de Duitse locaties naar de Nederlandse locaties toen Afrikaanse Varkenspest (AVP) de export voor Duitsland in 2020 beïnvloedde.
 • De operationele kosten omvatten extra kosten (meer dan € 15 miljoen) in verband met alle maatregelen die Vion moest nemen vanwege COVID-19, die gedeeltelijk zijn gecompenseerd door projecten voor operational excellence.
 • De genormaliseerde EBITDA bedroeg € 122,3 miljoen dankzij sterke positieve ontwikkelingen van de Business Units Beef en Retail, die de effecten van de lockdown bij Food Service en de lagere resultaten bij Pork ten opzichte van het uitstekende jaar 2019 compenseerden.
 • De nettowinst steeg tot € 52,9 miljoen, beïnvloed door een toename van de latente belastingvordering (€ 14 miljoen) en badwill gerelateerd aan acquisities (€ 3 miljoen). Beide elementen zijn niet-geldelijke posten die voortvloeien uit de toepassing van IFRS.
 • Aan het einde van het derde kwartaal van 2020 heeft Vion met succes een werkkapitaalfaciliteit van € 250 miljoen verkregen die mede is gelinkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Hiermee herfinanciert het bedrijf zijn bestaande faciliteit.

COVID-19

CEO Ronald Lotgerink: “Het begin van het jaar was veelbelovend, totdat de alarmerende signalen over COVID-19 ons bereikten. Aangezien de voedingsindustrie werd aangewezen als een vitale sector voor de samenleving moesten we voedselproducten voor de consument blijven produceren en ervoor zorgen dat de voedselvoorzieningsketens niet verstoord zouden worden. De sluiting van de restaurants leidde tot een zeer forse daling van de horecaproducten. Vion heeft al in een vroege fase van de pandemie gespecialiseerde teams samengesteld om de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit en cashflow van het bedrijf te waarborgen. Strenge corona maatregelen, samenwerking met universiteiten en overheden en veel testen vormden de basis om de verspreiding van het virus te voorkomen.”

Strategische focus op toeleveringsketens voor specifieke marktvraag

Vion bleef werken aan een duurzame voedselvoorziening met thema’s zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en traceerbaarheid, plantaardige producten en veilige werkomstandigheden. De toegenomen focus op deze thema’s onderstreept het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de onderneming. Begin 2021 kondigde Vion de introductie aan van een toeleveringsketen met DNA-traceerbaarheid voor meer transparantie in deze keten. Samen met de Dierenbescherming, Eyes on Animals en Deloitte introduceerde Vion het gebruik van kunstmatige intelligentie bij cameratoezicht om het dierenwelzijn te verbeteren.

Resultaten van de Business Units

De Business Unit Pork had te maken met uiterst volatiele omstandigheden, niet alleen als gevolg van COVID-19, maar ook als gevolg van de ontdekking van Afrikaanse Varkenspest (ASF) bij wilde zwijnen in Duitsland. Dit resulteerde in aanzienlijk hogere kosten door de genomen maatregelen en een daling van de varkensprijzen. In de loop van het jaar had de uitbraak van AVP in Azië in 2018 nog steeds een positief effect op de vraag naar varkensvlees, zij het minder significant dan in 2019. Er werden innovaties gelanceerd voor het Good Farming Star-varkensvleesconcept, namelijk een DNA-integriteitssysteem en Vion Pork Chain VISION, een blockchain die de toeleveringsketen verbindt met een ‘digitale snelweg’. Met het BBC-concept ‘De Groene Weg’ werd een substantiële omzetgroei in het biologische vleessegment gerealiseerd, mede door uitbreiding naar Duitsland. De voorgenomen integratie van de activiteiten van Scherpenzeel in de productiefaciliteit in Boxtel ligt goed op schema en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

Ook de Business Unit Beef werd getroffen door de coronapandemie als gevolg van de sluiting van restaurants en de out-of-homemarkt (horeca) in meerdere landen. Daardoor daalde de verkoop van luxe rundvleesproducten. De Nederlandse markt was in 2020 stabieler dan in 2019. In februari 2021 nam Vion na een periode van intensieve samenwerking met succes rundvleesproducent Adriaens in België over. Vion beweegt zich hiermee actief op de Belgische markt, als een van de thuismarkten in West-Europa.

De lockdown had gevolgen voor de Business Unit Food Service: restaurants, hotels en andere horecavoorzieningen waren in Europa gesloten vanwege de pandemie. Na de eerste lockdown herstelde de verkoop zich geleidelijk tot een redelijk niveau. Vion lanceerde met succes een campagne voor het opnieuw opstarten van de markt, waarmee het restaurants wilde helpen om hun bedrijf weer effectief op gang te krijgen. Helaas volgde na een toenemend aantal besmettingen een tweede lockdown, wat weer een impact had op de activiteiten van Business Unit Food Service, maar met een minder groot effect dan tijdens de eerste lockdown.

De nieuwe Business Unit Retail had een goed eerste jaar. De verkoopvolumes namen toe en de veganistische producten verwerven snel een prominente positie bij toonaangevende retailers, zoals supermarkten. De verkoopvolumes van voorverpakt vlees lieten een aanzienlijke groei zien, deels dankzij de toenemende vraag van retailers als gevolg van de toegenomen thuisconsumptie tijdens de lockdowns.

Verdubbeling van het personeelsbestand van Vion in Duitsland

In 2020 heeft de Duitse regering een nieuwe arbowet voor de vleesindustrie aangenomen. Op 16 Duitse Vion-locaties kregen flexwerkers per 1 januari 2021 een vast dienstverband.

“We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste weg voorwaarts is en een goede ontwikkeling voor onze industrie in Duitsland. We kijken ernaar uit om de samenwerking met onze nieuwe vaste collega’s te intensiveren. Het doel van deze nieuwe wetgeving is een branchebrede overeenkomst om een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven in onze branche.

Verwachtingen

Ook dit jaar zal uitdagend worden voor Vion. Het zal nog wel even duren voordat iedereen is gevaccineerd tegen het coronavirus en onze bedrijfsvoering weer normaal wordt. Ook zien we veel onrust in de markt bij onze klanten en consumenten. De horeca heeft nog steeds met lockdowns te maken, waardoor we onze activiteiten steeds aanpassen. In Duitsland zullen de Afrikaanse Varkenspest en de nieuwe arbowet onze aandacht vragen. Rekening houdend met deze uitdagingen zullen we net als in 2020 ons flexibel en wendbaar opstellen en ons aanpassen aan de omstandigheden. We zien dat de kernelementen van onze strategie ‘Building Balanced Chains’ relevant en succesvol zijn en we zullen daar dan ook het komend jaar goed gebruik van maken,” besluit Ronald Lotgerink.

Financiële resultaten en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

(in miljoenen euro’s) 2020 2019
Omzet

Genormaliseerde EBITDA uit voortgezette activiteiten

Resultaat voor rente en belastingen

Winst voor het jaar

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

Nettoschuld

Solvabiliteit

4.901

122,3

52,6

52,9

271,7

-73,5

6,9

46,0%

5.060

113,2

36,4

26,6

-30,1

-51,8

178,7

38,1%

 • De omzet daalde licht met 3,1% naar € 4,9 miljard, terwijl het verkoopvolume zich ten opzichte van het voorgaand jaar stabiliseert. De omzetdaling is het gevolg van de lagere verkoopprijzen voor Pork en Beef en voor de aanverwante producten vanwege de volatiele markten gedurende het jaar.
 • De brutomarges stegen dankzij de verdere optimalisering van valorisatie-initiatieven.
 • Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) nam toe met € 9,1 miljoen tot € 122,3 miljoen. De Business Unit Food Service werd hard getroffen door de lockdown van de out-of-homemarkt. Business Unit Pork zag zijn export naar China dalen ten opzichte van de uitzonderlijk hoge export in 2019. Deze effecten werden gecompenseerd door een succesvolle start van de nieuwe Business Unit Retail en een herstel van de prestaties van de Business Unit Beef, die in voorgaande jaren te kampen had met uitdagende omstandigheden.
 • De afschrijvings- en amortisatiekosten stegen met € 3,0 miljoen naar € 62,4 miljoen als gevolg van investeringen in de afgelopen jaren. Bovendien heeft Vion extra bijzondere waardeverminderingen opgenomen van € 4,9 miljoen voor de afschrijving van vaste activa als gevolg van de strategische heroriëntatie van het bedrijf en de aankondiging van de sluiting van bepaalde productielocaties.
 • De winst over het jaar bedraagt € 52,9 miljoen, tegenover € 26,6 miljoen in 2019. Het hogere nettoresultaat is voornamelijk te danken aan de hogere genormaliseerde EBITDA en de sterke stijging van de latente belastingvorderingen.
 • De financiële baten en lasten zijn in 2020 met € 2,8 miljoen afgenomen tot € 4,5 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere rentelasten op de werkkapitaalfaciliteit.
 • Door lagere verkoopprijzen gedurende het jaar, een solide bedrijfsresultaat en een aanhoudende sterke focus op cashflow, kon Vion het gebruik van de werkkapitaalfaciliteit sterk verminderen met € 178,7 miljoen.
 • In 2020 is € 73,5 miljoen geïnvesteerd in de verdere optimalisering van de footprint van het bedrijf en de verbetering van de efficiëntie van de verschillende productielocaties.
 • Ultimo 2020 had Vion een positieve liquiditeitspositie van circa € 49,0 miljoen. Dankzij de sterke nettokasstroom zijn er geen middelen opgenomen onder de werkkapitaalfaciliteit van € 250 miljoen.
 • In 2021 zal Vion over het jaar 2020 een dividend uitkeren van € 17,5 miljoen (€344,59 per geplaatst aandeel).

Jaarverslag en MVO-rapport 2020

Het jaarverslag en MVO-rapport van Vion voor 2020 zijn beschikbaar op de website.