Waar bent u naar op zoek?

27-03-2020

Vion neemt verantwoordelijkheid voor duurzame voedselvoorziening

Boxtel, 27 maart 2020 – In 2019 initieerde Vion de nieuwe strategie “Building Balanced Chains.” Met deze strategie bouwt Vion aan duurzame ketens die bijdragen aan een gezonde voedselvoorziening. Vion wil met deze strategie anticiperen op de voedseluitdagingen, zoals de toenemende wereldvraag naar dierlijke en plantaardige proteïnen en de discussie rondom dierenwelzijn en de klimaatuitdagingen die mede gevolgen hebben voor de agrarische ondernemers. In financiële zin was 2019 een goed jaar door de resultaten van de varkensvleesdivisie, met goede marges in Europa en de toegenomen vraag in Azië waar Vion door haar goede infrastructuur naar Azië in 2019 profijt van heeft gehad.

Financiële kerngegevens

 • De omzet was €5,1 miljard in 2019, een stijging van €390 miljoen (+8,4%) t.o.v. 2018 vooral door hogere varkensprijzen.
 • Het genormaliseerde EBITDA over 2019 bedroeg €113,2 miljoen versus €60,5 miljoen in 2018. De stijging is als gevolg van de investeringen in de afgelopen jaren en goede resultaten van de varkensvleesdivisie.
 • De nettowinst steeg van €10,2 miljoen in 2018 naar €26,6 miljoen in 2019.
 • Het werkkapitaal was in 2019 €125,5 miljoen hoger dan in 2018 door hogere vee- en vleesprijzen.
 • Er is in 2019 €54,7m geïnvesteerd in verbetering van productielocaties.


Kerngegevens operationeel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 • Start van de nieuwe Vion strategie “Building Balanced Chains” met concepten voor duurzame ketens.
 • Investering van €35 miljoen in de Vion locatie Boxtel, waardoor een kortere keten en een duurzame manier van werken op één locatie mogelijk wordt.
 • Vion staat in de top van de wereldwijde “Business Benchmark on Farm Animal Welfare” (BBFAW) en is weer gestegen op de “Transparantiebenchmark”.
 • Good Farming Star, Good Farming Balance, Good Farming Organic, De Groene Weg, GQB, zijn voorbeelden van de strategie “Building Balanced Chains”.
 • Vion lanceert een nieuwe plantaardige proteïne keten voor retailklanten onder de naam “ME-AT”.
 • De runderslachterij in Leeuwarden is omgebouwd tot een fabriek voor plantaardige vleesvervangers.
 • Vion benoemt 18 relevante thema’s in het MVO beleid, waarvan 11 sociale thema’s, 5 milieu thema’s en 2 economische thema’s. Op 9 thema’s heeft Vion actief beleid geformuleerd in de organisatie.
 • Lancering van de keten Good Farming Organic in Duitsland, een biologische
 • De gemengde (varkens en runderen) locatie Altenburg in Duitsland stopt met de aanvoer van varkens en investeert in de uitbreiding van de runderslachterij.

Toelichting CEO
Ronald Lotgerink, CEO van Vion: “Vion heeft een prima jaar achter de rug met goede cijfers en een sterke balans. Dit kwam onder andere door de aanzienlijke vraag in 2019 naar varkensvlees uit Azië vanwege de Afrikaanse Varkenspest die daar heerst, maar eveneens door de investeringen in de modernisering van onze productielocaties. Ook zagen we het afgelopen jaar maatschappelijke onrust over onze manier van voedsel produceren in onze thuismarkten. We hebben in 2019 een nieuwe strategie ontwikkeld met die maatschappelijke ontwikkelingen in het achterhoofd. De strategie “Building Balanced Chains” was al aangekondigd eind 2018 en bouwt voort op de ontwikkeling van duurzame en moderne ketens om onze sector sterk en weerbaar te maken en een voor allen gezond toekomstperspectief te bieden. De keuzes voortkomend uit deze nieuwe strategie vormen onze drijvende kracht en manier van werken voor de komende jaren en dragen positief bij aan een gezonde en duurzame voedselvoorziening.”

De varkensvleesdivisie Vion Pork profiteerde in 2019 door de stijgende vraag naar Europees varkensvlees vanuit Azië en goede resultaten in de Europese markten. De goed ingerichte aanvoerstructuur naar Azië met een al jaren robuust klantenbestand heeft zijn vruchten afgeworpen. De verwachting is dat de vraag ook in 2020 sterk zal blijven. Echter de onrust op de markten begin 2020 door het Coronavirus (COVID-19) zorgt voor meer volatiliteit. Op de locatie in Boxtel is Vion begonnen met de modernisering van de fabriek en de uitbreiding van verpakkingshallen.

Voor de rundvleesdivisie Vion Beef was het een uitdagend jaar. Zowel de vraag als het aanbod van runderen en rundvlees was lager. Dit was onder andere het gevolg van de fosfaat maatregelen van de afgelopen jaren en toenemende concurrentie op de markt  door de import van goedkoop rundvlees uit Zuid Amerika. Daarnaast was voor het tweede jaar op een rij de vraag naar runderhuiden zwak. In het derde kwartaal van 2019 maakte Vion bekend de runderslachterij in Leeuwarden om te bouwen voor plantaardige producten. De gemengde (varkensvlees en rundvlees) locatie in Altenburg (Duitsland) specialiseert zich vanaf het eerste kwartaal van 2020 in rundvlees.

Bij de divisie Food Service In de thuismarkt in Duitsland is de divisie Food Service marktleider op het gebied van schnitzels en gehaktproducten. Het is daarnaast een belangrijke producent van fingerfood of hapjes bij de borrel, burgers, wraps en vegetarische producten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie
Vion staat op niveau 2 van de internationale Business Benchmark voor dierenwelzijn (Farm Animal Welfare BBFAW) en is in 2019 in de Transparantiebenchmark voor het derde jaar op rij flink gestegen (van plaats 112 naar plaats 58). Iets waarop het bedrijf trots is aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is. In de nieuwe ondernemingsstrategie “Building Balanced Chains” is duurzame groei een essentieel onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Vion brengt daarom elk jaar een afzonderlijk MVO-rapport uit om verslag te doen van de stappen die het bedrijf zet in de thema’s die maatschappelijk belangrijk zijn en waar het daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen.

Vooruitblik 2020
Op basis van de nieuwe strategie “Building Balanced Chains” zal Vion in 2020 intensief doorgaan met het bouwen van nieuwe ketens in Nederland en Duitsland. Dit is in het belang voor de agrarisch ondernemers en alle ketenpartners van Vion. Daarnaast verandert Vion de organisatie van drie divisies naar vier business units: Pork, Beef, Food Service en Retail. Nieuw is de business unit Retail, die zich bezighoudt met innovaties, plantaardige eiwitproducten en vleesproducten voor retailklanten. De implementatie van de strategie wordt ondersteund door gerichte communicatie, cultuur- en leiderschapsprogramma’s en de daarbij behorende ICT oplossingen.

Het Coronavirus (COVID-19) brengt grote onzekerheid in 2020. Vion vervult met de levering van voedingsmiddelen een cruciale rol in de continuïteit van voedselvoorziening voor de samenleving. Door de coronacrisis is er een enorme verandering in het consumptiepatroon: mensen eten niet meer buiten de deur maar thuis. Afzet van vlees naar restaurants en hotels is stilgevallen en leveringen aan supermarkten is fors toegenomen. De omzet van makkelijke vleesproducten, zoals gehakt, neemt toe ten opzichte van de luxere producten. Deze verschuivingen hebben grote invloed op de verwaarding van vlees waardoor inkoopprijzen en verkoopprijzen naar een nieuwe verhouding gaan. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid van onze medewerkers terwijl er alles aan wordt gedaan om productie verantwoord te continueren. Vion heeft een essentiële rol in de voedselvoorziening van de samenleving en werkt nauw samen met de overheden in Nederland en Duitsland om dit op peil te houden in deze crisis.

Door corona is de infrastructuur in Azië moeilijk voor de export van varkensvlees. Toch biedt Azië ook in 2020 nog steeds kansen, mede door de hardnekkige Afrikaanse Varkenspest die heerst. In Europa is dit ook een mogelijke bedreiging die in goed overleg met overheden wordt gevolgd.

Financiële resultaten en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro’s) 2019 2018
Omzet

Genormaliseerde EBITDA uit voortgezette activiteiten

Resultaat voor rente en belastingen

Nettoresultaat

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

Nettoschuld

Solvabiliteit

 

5.060

113,2

36,4

26,6

-30,1

-51,8

178,7

38,1%

 

4.670

60,5

16,8

10,2

90,0

-58,5

35,1

45,4%

 • Ten opzichte van 2018 is de omzet met 8,4% gestegen tot bijna €5,1 miljard. De omzetstijging is met name het gevolg van gestegen prijzen voor varkensvlees en andere varkensproducten. Verkoopvolumes daalden ten opzichte van 2018 met 4,3%.
 • Brutomarges zijn gestegen door verdere optimalisatie van de verwaardingsinitiatieven en de gestegen wereldwijde vraag naar varkensvlees.
 • Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) is gestegen met €52,7 miljoen tot €113,2 miljoen. Dit was enerzijds als gevolg van de productie-investeringen van de afgelopen jaren die positief bijdragen aan de resultaat ontwikkeling en anderzijds als gevolg van de gestegen prijzen en marges voor varkensvlees en varkensproducten en goede resultaten in de Food Service divisie. Dit positieve resultaat werd deels tenietgedaan door lagere resultaten als gevolg van uitdagende marktomstandigheden in de Beef divisie. EBITDA steeg met circa €16 miljoen als gevolg van de wijziging in de verantwoording van huur- en leasekosten onder IFRS 16.
 • De kosten voor afschrijving en amortisatie stegen met €17,9 miljoen, met name als gevolg van de wijziging in de verantwoording van huur- en leasekosten onder IFRS 16.
 • Volgend op de strategische heroriëntatie van de onderneming zijn impairmentlasten genomen voor een bedrag van €12,6 miljoen met betrekking tot de sluiting van enkele productielocaties en IT gerelateerde initiatieven. Daarnaast zijn €6,7 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord in het jaar voor de sluiting en verplaatsing van enkele activiteiten en productielocaties.
 • Het netto resultaat steeg tot €26,6 miljoen met name gedreven door de verbeterde operationele resultaten.
 • Financiële baten en lasten zijn hoger als gevolg van gestegen werkkapitaal en door de wijziging in de verantwoording van huur- en leasekosten onder IFRS 16.
 • Door de sterk gestegen inkoopprijzen, met name in de divisie Pork, is het werkkapitaal met €125,5 miljoen aanzienlijk hoger ten opzichte van 2018. Hierdoor daalde de operationele kasstroom tot -€30,1 miljoen. Exclusief het effect van het gestegen werkkapitaal bedraagt de operationele kasstroom €95,4 miljoen ten opzichte van €46.3 miljoen in 2018.
 • In 2019 is €54,7 miljoen geïnvesteerd in de verdere optimalisering van de footprint van het bedrijf en de verbetering van de efficiëntie van de verschillende productielocaties.
 • De netto schuld steeg in 2019 van €35,1 miljoen eind 2018 tot €178,7 miljoen eind 2019. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het hogere werkkapitaal en de gestegen leaseverplichtingen als gevolg van de implementatie van IFRS16.
 • Door de sterke stijging van het werkkapitaal en de opname van de Right of Use assets op de balans na de implementatie van IFRS 16, en het daardoor gestegen balanstotaal, is de solvabiliteit gedaald van 45,4% naar 38,1%. Het eigen vermogen in absolute zin is verder gestegen ten opzichte van ultimo 2018.
 • Eind 2019 had Vion een liquiditeit van circa €82 miljoen, bestaande uit €4 miljoen aan liquide middelen en circa €78 miljoen beschikbaar onder de werkkapitaalfaciliteit van €200 miljoen.
 • In 2020 zal Vion over het jaar 2019 een dividend uitkeren van €14,0 miljoen (€275,68 per uitgegeven aandeel).

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 van Vion is beschikbaar op de website.