Waar bent u naar op zoek?

02-06-2020

Vion scherpt in afstemming met GGD nalevingsprotocol aan voor productielocatie in Boxtel

Steekproef GGD bij Vion in Boxtel: 18 mensen testen positief

Vion Food Group scherpt, op advies van de GGD, de naleving van alle coronamaatregelen aan binnen haar productielocatie in Boxtel. De GGD heeft 105 medewerkers in Boxtel getest, van wie er 18 positief (17%) bleken te zijn. Hiervan heeft het merendeel lichte tot matige gezondheidsklachten, zo komt naar voren uit het nog niet volledig afgeronde bron- en contactonderzoek van de GGD. De positief geteste medewerkers werkten in specifieke delen van het bedrijf. Vion introduceert een nalevingsprotocol voor de gehele organisatie met extra maatregelen voor die specifieke delen van het bedrijf. Het protocol ziet toe op de bescherming van medewerkers, zodat alle medewerkers zonder gezondheidsklachten kunnen blijven werken. Vion zal dit nalevingsprotocol ook in haar overige productielocaties introduceren. De GGD monitort de gemaakte afspraken.

Bevindingen en analyse leiden tot specifiekere maatregelen
De steekproef en analyse van de resultaten door de GGD leveren aanvullende inzichten op. De positief geteste medewerkers zijn vooral actief binnen de zgn. ‘koude ruimten’ zoals de snijzaal en veredeling. Op overige bedrijfsonderdelen, zoals de slachthal zijn géén besmettingen aangetroffen.

De voornaamste maatregelen die in het nalevingsprotocol zijn opgenomen en vanaf dinsdag 2 juni van kracht zijn bij Vion Boxtel:

 • Vion voert een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie uit in Boxtel, gericht op het reduceren van de kans op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Hierbij zal dagelijks, naast deze gebruikelijke reiniging en desinfectie van de werkruimte, ook desinfectie van de gehele ruimte door een desinfecterende luchtbehandeling plaatsvinden. Vion heeft afgesproken steeds nieuwe inzichten te delen met de GGD.
 • Vion voert een dagelijkse gezondheidscontrole in, goedgekeurd door de GGD, waarin een toetsing op gezondheid en welzijn van alle medewerkers is opgenomen bij binnenkomst van het bedrijf. Deze voert Vion dagelijks uit voor alle medewerkers en bezoekers, evenals voor controleurs die in het bedrijf werkzaam zijn. Vion verzorgt verschillende taalversies en tolken.
 • Hierbij heeft Vion bijzondere aandacht voor gezondheid en welzijn bij arbeidsmigranten. Vion heeft hiervoor al extra maatregelen genomen in het kader van corona op het gebied van woonsituatie en het personenvervoer en breidt deze verder uit.
 • In lijn met het testbeleid van de GGD voert Vion de gezondheidscontrole per direct uit om bij het constateren van eventuele klachten bij medewerkers, bezoekers of controleurs, hen de toegang tot het bedrijf te weigeren en door te verwijzen voor het uitvoeren van een test door de GGD. Ook medewerkers die zich ziek hebben gemeld worden in overleg met de bedrijfsarts in contact gebracht met de GGD om te testen. Voor medewerkers geldt vervolgens na bekendmaking van de individuele testuitslag het volgende beleid:
  • mensen die negatief getest zijn mogen aan het werk, mits zij 24 uur klachtenvrij zijn;
  • mensen die positief getest zijn en symptomen vertonen blijven thuis in isolatie totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Zij mogen pas aan het werk als er minimaal 7 dagen zijn verstreken na de testuitslag;
  • mensen die positief getest zijn en geen symptomen vertonen blijven 72 uur in thuisisolatie. Als er in deze periode klachten ontstaan; dan volgt beleid uit het vorige punt.
 • Op een nader te bepalen moment herhaalt de GGD een steekproef onder de medewerkers van het bedrijf.
 • De GGD heeft Vion laten weten dat mocht de voortgang van de maatregelen en aanvullende inzichten van het bron- en contactonderzoek hiertoe aanleiding geven, het voortgaan van de werkzaamheden kan worden herzien.
 • Tot slot gaat Vion structureel samenwerken met de GGD op medisch-inhoudelijk gebied, op het gebied van onderzoek en surveillance en aangaande proces- en kwaliteitsafspraken.

Bescherming voor medewerkers
Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group: “De uitkomsten van het onderzoek van de GGD zijn helder voor ons en daar handelen we direct op. De uitgebreide desinfectie vindt dagelijks plaats. We informeren onze medewerkers zo goed mogelijk over de gerichte maatregelen. Onze corona-toezichthouders zullen onze medewerkers in de productielocatie helpen en aanspreken op de naleving van de aangescherpte corona-protocollen. Deze verdere aanscherping van de maatregelen treffen wij in Boxtel en voeren we ook door in onze andere vestigingen. Wij doen dit allemaal ter bescherming van onze medewerkers en van hun omgeving. Het indammen van het virus moeten we samen doen. We volgen de experts van de GGD en we leren steeds meer hoe wij er gerichter voor kunnen zorgen dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Onze medewerkers zijn trots op ons bedrijf en willen gewoon hun werk kunnen doen in een veilige, schone en voldoende ruime werkomgeving.”

Beperken impact voor partners in de keten
Met de invoering van het aangepaste nalevingsprotocol is de verwachting dat de productielocatie in Boxtel dinsdag en de komende dagen minder varkens zal slachten. Vion tracht de gevolgen voor haar leveranciers tot een minimum te beperken. Evenals voor het uitleveren van de vleesproductie naar onze klanten. Vion is waar nodig in contact met de varkenshouders die Boxtel beleveren en met de klanten waaraan Vion uitlevert.

Op de website van Vion is een overzicht te vinden met alle maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen https://www.vionfoodgroup.com/nl/covid-19-update.