COVID-19: Beleid en maatregelen

COVID-19: Update 22 juni 2020

Ronald Lotgerink, CEO van Vion Food Group: “Wij hebben niets te verbergen. Wij dragen bij aan de wereldwijde voedselvoorziening. Onze sector is als ‘cruciale sector’ benoemd en ons is gevraagd om door te blijven werken tijdens de coronacrisis. Onze mensen zetten zich daar dagelijks volledig voor in en houden zich aan de voorschriften van de autoriteiten. Dat is iets om trots op te zijn. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze corona-protocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. 

Het indammen van het virus moeten we samen doen. We volgen de experts van de nationale- en internationale autoriteiten en we leren steeds meer hoe wij er gerichter voor kunnen zorgen dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Dat betekent enerzijds dat Vion de aanpassingen doet die nodig zijn om veilig te kunnen werken en anderzijds dat een ieder zich houdt aan de regels die we met elkaar afspreken. Alleen op die manier kunnen wij de gezondheid van onszelf en anderen waarborgen en het bedrijf draaiende houden.”

A. Vion past zich continu aan – prioriteit no.1 is gezondheid en veiligheid medewerkers

Tweede helft februari 2020: focus op hygiëne
Na eerste signalen dat er in China en in Beieren besmetting met COVID-19 wordt gesignaleerd hebben wij half februari een eerste set maatregelen genomen, met name op het gebied van persoonlijke hygiëne (veelvuldig handen wassen, binnenkomen fabriek en kleedruimtes), alert zijn op symptomen en bij klachten thuisblijven om onderlinge besmetting te voorkomen.

Vion volgt RIVM-voorschriften nauwgezet
Vanaf begin maart neemt Vion aanvullende maatregelen op basis van het geldend overheidsbeleid en de RIVM-voorschriften. Vion past zich in deze periode continu aan op basis van aanvullende bevindingen en aanbevelingen van de GGD, NVWA, Inspectie SZW, RIVM en de betreffende Veiligheidsregio’s. Het bedrijf staat in nauw contact met deze instanties.

1,5 meter afstand: aanpassen productie
Op het moment dat half maart daar onderlinge afstand van anderhalve meter aan wordt toegevoegd, voert Vion ook deze maatregel onmiddellijk door in haar voorschriften. Zo wordt de uitsnijlijn vertraagd om beter op de juiste afstand van collega’s te kunnen werken. Werktijden worden verruimd en pauzes verlengd. Hiermee wordt de bezetting in de kleedruimten en kantines gereguleerd. Tevens wordt de tijd tussen de ploegen verlengd zodat de verschillende ploegen niet meer met elkaar in contact komen.

Noodzakelijke aanvullende maatregelen
Begin mei worden in Nederland voor de eerste keer gezonde mensen getest buiten de gezondheidszorg. Net als in de gezondheidszorg worden er besmettingen met corona bij gezonde mensen gemeld, waarvan enkelen werken bij ons bedrijf in Scherpenzeel. GGD en Inspectie SZW benadrukken dat alle noodzakelijke maatregelen door Vion zijn doorgevoerd. Toch nemen wij additionele maatregelen zoals het nog meer scheiden van groepen mensen en het dragen van mondkapjes. Ook voert Vion een pilot uit met het meten van de lichaamstemperatuur bij binnenkomst.

Dagelijks inzicht
Vanaf februari heeft Vion in alle landen en vestigingen, en ook Groenlo, dagelijks volledig inzicht in het aantal medewerkers uit de risicogroepen (Regel: direct naar huis vanaf de start pandemie); het aantal medewerkers met verdenking van corona (regel: direct naar huis tot 24 uur zonder klachten);  het aantal medewerkers met corona (regel: thuis in quarantaine).

Testen gezonde mensen: ruim 20% besmet
Op verzoek van de Duitse overheid en in samenwerking met de GGD worden eind mei alle circa 650 medewerkers van de locatie Groenlo getest. Het is voor het eerst dat in Nederland op zo’n grote schaal gezonde mensen worden getest. Hieruit blijkt dat 21% van de medewerkers het corona virus heeft. Geen van deze groep van bijna 150 medewerkers heeft symptomen die duiden op corona.

Quarantaine
Alle medewerkers die besmet blijken met het coronavirus, zijn in isolatie geplaatst voor een periode van 2 weken. De overige medewerkers van de vestiging in Groenlo zijn voor 14 dagen in quarantaine gegaan. Hun loon wordt doorbetaald en zij mogen niet op andere locaties of bij een andere werkgever werken. Vion ziet daar nauwlettend op toe.

Verbreden maatregelen en toezien op naleving
Vion besluit direct na het bekend worden van de testresultaten op al haar locaties verdere aanvullende maatregelen te nemen. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het toezien op nakomen van de 1,5 meter richtlijn en de andere voorschriften. Verder zet Vion in op vervoer in ruimere bussen, het dragen van mondkapjes tijdens de rit en aanpassing van woonruimtes.

Focus op woonsituatie
Vion heeft een speciale projectgroep geformeerd om zoveel mogelijk woonruimtes van haar flexmedewerkers te bezoeken en te evalueren. In het kader van corona risico’s wordt onderzocht of de bestaande situaties voldoen of dat er (tijdelijke) aanvullende gezondheid beschermende maatregelen nodig zijn. Aangezien het zeer veel woonlocaties betreft maakt Vion zowel intern als extern capaciteit beschikbaar om dit samen met haar uitzendpartners in goede banen te leiden.

Testen
Vion roept eind mei ook op om alle medewerkers en ook in de rest van de sector met regelmaat preventief te testen op corona. Zodat beter kan worden vastgesteld wie besmet is en wie niet en hoe het virus zich ontwikkelt. Het streven moet zijn dat onze medewerkers en toezichthouders van NVWA en KDS veilig kunnen werken bij Vion.

Extra maatregelen voor specifieke delen van het bedrijf
Begin juni heeft de GGD 105 medewerkers in Boxtel getest, van wie er 18 positief (17%) bleken te zijn. De positief geteste medewerkers zijn vooral actief binnen de zgn. ‘koude ruimten’ zoals de snijzaal en veredeling. Vion introduceert een nalevingsprotocol voor de gehele organisatie met extra maatregelen voor die specifieke delen van het bedrijf. Het protocol ziet toe op de bescherming van medewerkers, zodat alle medewerkers zonder gezondheidsklachten kunnen blijven werken. Vion zal dit nalevingsprotocol ook op haar overige productielocaties introduceren. De GGD monitort de gemaakte afspraken.

Vion en GGD werken samen

 • Op een nader te bepalen moment herhaalt de GGD een steekproef onder de medewerkers van het bedrijf.
 • De GGD heeft Vion laten weten dat mocht de voortgang van de maatregelen en aanvullende inzichten van het bron- en contactonderzoek hiertoe aanleiding geven, het voortgaan van de werkzaamheden kan worden herzien.
 • Tot slot gaat Vion structureel samenwerken met de GGD op medisch-inhoudelijk gebied, op het gebied van onderzoek en surveillance en aangaande proces- en kwaliteitsafspraken.

Woonruimte
Als medewerkers positief worden getest door de GGD moeten ze in thuisisolatie. Als dat niet kan omdat de woning niet voldoende privacy kan bieden zorgt Vion in samenwerking met de uitzendbureaus voor een tijdelijke quarantaine mogelijkheid. De medewerkers worden hier dan opgevangen gedurende hun verblijf in vol pension. Onze Taskforce Housing, oftewel het wooninspectieteam, bezoekt elke dag  woonlocaties van onze medewerkers. Alle locaties voldoen aan de SNF-certificering maar op basis van de bezoeken en evaluatie van de resultaten kunnen er  aanvullende maatregelen volgen.

Gezondheidscontrole

Medewerkers van onze bedrijven krijgen allen een gezondheidscontrole voordat ze aan het werk gaan. In geval van milde symptomen mogen de medewerkers niet naar binnen en worden zij door de bedrijfsarts naar de teststraten van de GGD’s gestuurd. Deze controles en het uitvoeren van de testen gaat elke dag door. De samenwerking met de GGD’s verloopt goed.

Arbeidsinspectie

Meerdere Vion locaties zijn bezocht door de arbeidsinspectie (SZW), zij hielden brede en diepgaande interviews met medewerkers en hebben de productielocatie op maatregelen onderzocht. De resultaten waren goed.

Eerste resultaten van de maatregelen

In totaal zijn in de eerste twee weken van juni in Boxtel 150 personen vanuit signalering bij de Health Checks getest, waarvan 26 mensen positief testten. Deze 26 mensen hebben isolatie instructies gekregen conform landelijke richtlijnen en hebben gedurende deze periode niet deelgenomen aan het werkproces. Het bron-en contact onderzoek zoals dat door de bedrijfsarts in overleg met de GGD is uitgevoerd laat zien dat het aantal mensen met substantiële ziekteverschijnselen beperkt is.

De GGD Hart voor Brabant heeft specifieke surveillance ingezet rond Vion en krijgt op dagelijkse basis gegevens over de controles en het aantal positief geteste medewerkers. Hieruit blijkt dat mensen ook met lichte symptomen worden gesignaleerd aan de poort, dat het aantal mensen met klachten en het aantal positief geteste personen gedurende deze periode is gedaald.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend aan de maatregelen die Vion heeft genomen in afstemming met de GGD Hart voor Brabant, heeft Vion met het RIVM, Erasmus Universiteit (EUR) en het IRAS van Universiteit Utrecht protocollen uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken opgestart om de effecten te meten van de maatregelen. De resultaten hiervan worden in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd samen met de deelnemende instituten. De afgelopen periode is in het kader van dat onderzoek bij Vion op de locatie in Boxtel omgevingsmonitoring gestart en zijn afgelopen maandag een aantal medewerkers getest.

 • Omgevingsmonitoring: met het IRAS en EUR is onderzoek gaande naar de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus in productieruimten. Dit betreft zowel oppervlakte-, contact- als luchtmonsters in de vleesverwerkingsruimten. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat in 94% van monsters die zijn onderzocht geen virus is aangetoond. In de 6% positieve monsters zijn zeer lage gehalten virus aangetoond.
 • Medewerkers: er zijn afgelopen 15 juni 80 medewerkers onderzocht, daarvan hebben 27 personen een positieve coronatest. Uit de analyse van deze labwaarden blijkt dat alle personen die positief testten een laag gehalte aan virus-RNA hebben. Dit beeld past bij niet-recente coronabesmettingen. Het aandeel van mensen met klachten in de onderzoeksgroep is sterk afgenomen ten opzichte van het GGD-onderzoek eind mei.

B. Corona-protocol: de maatregelen op een rij

Maatregelen omtrent gezondheidsklachten

1. Medewerkers met milde gezondheidsklachten worden niet geacht te werken en worden direct naar huis gestuurd, dus ook zonder koorts.

2. Kwetsbare medewerkers werken of op dit moment thuis of zitten preventief thuis.

3. Medewerkers blijven thuis wanneer een familielid koorts heeft, of positief getest is.

4. Vion voert een dagelijkse gezondheidscontrole in, goedgekeurd door de GGD, waarin een toetsing op gezondheid en welzijn van alle medewerkers is opgenomen bij binnenkomst van het bedrijf. Deze voert Vion dagelijks uit voor alle medewerkers en bezoekers, evenals voor controleurs die in het bedrijf werkzaam zijn. Bij het constateren van eventuele klachten bij medewerkers, bezoekers of controleurs, wordt de toegang tot het bedrijf geweigerd en wordt doorverwezen voor het uitvoeren van een test door de GGD. Vion verzorgt verschillende taalversies en tolken.

Maatregelen omtrent bezoeken en events

5. Geen bezoek aan klanten en relaties.

6. Geen bezoeken aan Vion locaties (uitgezonderd strikt noodzakelijk na goedkeuring leidinggevende).

7. Externe deelname aan events/ workshops/ trainingen (Vion Academy) geannuleerd, tot 1 juni conform de overheidsmaatregelen.

Maatregelen voor kantoorpersoneel

8. Waar mogelijk worden medewerkers in staat gesteld om thuis te werken.

9. Kantoorplekken zo ingericht dat de medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

10. Pauze in bloktijden en opstelling kantines aangepast op 1,5 meter afstand.

Maatregelen in de productielocaties

11. Aanvangstijden en pauzetijden zijn gespreid om te voorkomen dat personen in kantine en bij in- en uitgangen te dicht bij elkaar staan.

12. Groepen van dezelfde personen zoveel mogelijk bij elkaar te houden in alle onderdelen van het bedrijf: persoonlijke voorzieningen, werkplek binnen het bedrijfsonderdeel en kantine.

13. Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Waar nodig worden de werkplekken van elkaar gescheiden via kunststof lamellen of plexiglas:

 • Waar mogelijk wordt dit geborgd door afscheiding (kratten, hekjes, etc.) tussen personen op te stellen.
 • Daar waar het niet haalbaar is om 1,5 meter afstand te bewaren, zijn transparante kunststof schotten/panelen tussen medewerkers geplaatst.
 • Op het keurbordes hangt transparante kunststof afscheiding tussen de personen.
 • Passerende personen dienen 1,5 meter afstand te houden, door hier afscheiding en eenrichtingsverkeer aan te brengen wordt dit gerealiseerd.
 • Belijning aangebracht om afstand tussen personen aan te geven.

14. Management van de productielocaties is zichtbaar op de werkvloer en gaat dagelijks in overleg met de medewerkers en de NVWA om genomen maatregelen toe te lichten/ af te stemmen. Actief toezicht op naleving van de regels.

15. Productie alleen toegankelijk voor productiemedewerkers.

16. Algemene maatregelen omtrent hygiëne:

 • Vion voert een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie uit, gericht op het reduceren van de kans op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Hierbij zal dagelijks, naast deze gebruikelijke reiniging en desinfectie van de werkruimte, ook desinfectie van de gehele ruimte door een desinfecterende luchtbehandeling plaatsvinden.
 • Extra schoonmaak en ontsmetting van o.a. trapleuningen, deurklinken, tourniquets en sanitaire voorziening.
 • Verplicht desinfecteren van de handen bij het betreden en verlaten van het bedrijf.

Maatregelen voor transport en buiten de vestigingen

17. Groepsvorming ook op de buitenterreinen/ parkeerplaatsen niet toegestaan en wordt streng gecontroleerd.

18. Restricties op vervoer volgens geldende richtlijnen:

 • Maximaal 2 personen per auto en 3 per personenbus (incl. Chauffeur).
 • Hoewel de verantwoordelijkheid van de betreffende flexbureaus, attendeert Vion deze bureaus frequent op de correcte uitvoering. Vion houdt zelf ook toezicht op de correcte uitvoering en stuurt personenbusjes weg met te hoge bezetting.
 • Vion zet touringcars in om iedereen goed op het werk te krijgen. Tot 1 juni 13 personen per 50 persoons touringcar. Vanaf 1 juni maximaal 29 medewerkers per bus, conform RIVM-regelgeving.
 • Verplicht mondkapjes tijdens woon-werk verkeer in auto, busje of touringcar.
 • Desinfectiemiddel in alle touringcars aanwezig.
 • Chauffeurs van personenbusjes mogen bedrijfspanden niet betreden.

Maatregelen betreffende huisvesting

19. Uitgebreide risicoanalyse met als uitgangspunt SNF-norm (Stichting normering Flexwonen):

 • Uitgevoerd door aangewezen Vion team (HR in samenwerking met interne auditing afdeling).
 • In samenwerking met flexbureaus als werkgever van de flexmedewerkers

20. Waar nodig grotere woongemeenschappen opdelen en onder brengen op andere locaties om kans op besmettingen te voorkomen.

C. Scherp toezicht op naleving corona-protocol

Op alle vestigingen zijn corona-toezichthouders aangesteld die toezicht houden op naleving van de voorschriften.

21. Corona-toezichthouders:

 • Zijn verantwoordelijk voor het handhaven en het toezicht op het corona-protocol.
 • Controleren continue gedurende de dag vanaf binnenkomst.
 • Treden corrigerend op.
 • Zijn gericht bezig met deze taak en rapporteren hierover aan de vestigingsmanager.
 • Houden toezicht dat er geen medewerkers zijn met gezondheidsklachten.
 • Houden overal monitoringslijsten bij en zorgen dat deze ook zichtbaar zijn.
 • Zijn duidelijk herkenbaar (door bijv. hesje of helm) en binnen de verschillende productieafdelingen aanwezig.

22. Zero-tolerance

 • Met medewerkers en leveranciers die de regels kennen en zich niet houden aan de maatregelen wordt het contract ontbonden en niet meer samengewerkt.

D. Veelgestelde Vragen en Antwoorden

Hoe verklaart Vion het hoge percentage besmette medewerkers?

 • Het RIVM geeft aan dat de meeste verspreiding van het virus in de thuissituatie plaatsvindt.
 • Naar de exacte oorzaak wordt onderzoek gedaan samen met de GGD en de Erasmus Universiteit.
 • Wij scherpen onze maatregelen op alle locaties continue aan op basis van RIVM-voorschriften en inzichten van andere instanties, zoals de GGD en Inspectie SZW.
 • Op werk, in de woonsituatie en bij het transport van medewerkers zijn maatregelen genomen om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.

Welk beleid hanteert Vion met betrekking tot geteste medewerkers?

Voor medewerkers geldt vervolgens na bekendmaking van de individuele testuitslag het volgende beleid:

 • Mensen die negatief getest zijn mogen aan het werk, mits zij 24 uur klachtenvrij zijn;
 • Mensen die positief getest zijn en symptomen vertonen blijven thuis in isolatie totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Zij mogen pas aan het werk als er minimaal 7 dagen zijn verstreken na de testuitslag;
 • Mensen die positief getest zijn en geen symptomen vertonen blijven 72 uur in thuisisolatie. Als er in deze periode klachten ontstaan; dan volgt beleid uit het vorige punt.

Vion is toch veel te laat met maatregelen gekomen? Waarom is dat?

 • Al na de eerste signalen dat er in China en Beieren besmetting met COVID-19 was gesignaleerd, hebben wij in februari een eerste set maatregelen genomen.
 • In maart en in mei hebben wij nog aanvullende maatregelen genomen, steeds in lijn met de richtlijnen van RIVM, GGD, NVWA en Inspectie SZW.

Is het wel mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren binnen slachterijen?

 • Vion volgt in al haar vestigingen de RIVM-voorschriften. Daar waar het lastig is 1,5 meter afstand te houden zijn schermen geplaatst. Ook wordt in sommige situaties met mondkapjes gewerkt.
 • Er wordt scherp toegezien op naleving van de regels.

Vindt Vion het verantwoord dat medewerkers in kleine gemeenschappen bij elkaar wonen?

 • Buiten corona tijd is deze wijze van samenleven geen risico. Iedereen heeft eigen privacy met gemeenschappelijke faciliteiten. Nu, in het kader van besmettingsgevaar, zijn grotere gemeenschappelijke ruimtes een aandachtspunt.
 • Wij spannen ons in om de huisvesting van deze medewerkers hierop aan te passen. Waar mogelijk worden grotere woongemeenschappen opgedeeld in kleinere eenheden. Dit doen wij in samenspraak met onder meer de gemeentes waar wij actief zijn. 

Hoe is het gemeenschappelijk vervoer geregeld?

 • De regels voor vervoer van mensen zijn aangescherpt volgens de RIVM 1,5 meter-richtlijnen voor vervoer.
 • Medewerkers gebruiken in het gezamenlijke vervoer bovendien mondkapjes.
 • Bij gemeenschappelijk vervoer zetten wij op diverse routes grote bussen in waarbij het beter mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Tot 1 juni mogen 13 personen per 50-persoons touringcar reizen. Vanaf 1 juni zijn dat er maximaal 29 per bus, conform de RIVM-regelgeving
 • Om onduidelijkheid te voorkomen zijn wij voor onze flexibele medewerkers afgestapt van de richtlijn voor ‘huishoudens’, zodat er niet meer dan het gestelde maximum aantal personen in onze bussen zitten.

Hoe kan het dan dat in Apeldoorn zoveel busjes met teveel medewerkers zijn aangehouden door de politie?

 • Wij hebben in februari, in maart en in mei steeds maatregelen genomen. RIVM, GGD en Inspectie SZW hebben hier op toegezien. Zo ook op het gebied van transport.
 • De onduidelijkheid rondom de personenbusjes in Apeldoorn betrof voornamelijk de definitie van ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport. Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden.
 • Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn.
 • Wij hebben onmiddellijk gehoor geven aan hun oproep. Onze medewerkers, uitzendbureaus en chauffeurs hebben heldere instructies ontvangen. Iedere onduidelijkheid over transport is hiermee weggenomen.
 • Het betreft hier duizenden medewerkers en tientallen transportbewegingen. En 100% garantie op een vele honderden ritten per dag bestaat niet. Maar wij tolereren geen marchanderen met de afspraken die wij maken.

Wat is het testbeleid op de vestigingen van Vion, in Nederland en Duitsland?

 • Vion is voorstander om alle medewerkers preventief en met regelmaat te testen op alle vestigingen in Nederland en Duitsland.
 • Hiertoe heeft Vion ook een oproep gedaan aan de GGD en Veiligheidsregio’s.
 • De GGD doet momenteel testen in de vleessector, zo ook op vestigingen van Vion.
 • Vion is er een voorstander van om het testen van de medewerkers zo veel als mogelijk in de woonsituatie te doen, waar volgens het RIVM de meeste besmetting plaatsvindt.

Kan het virus zich verspreiden via rauw vlees?

 • Het RIVM en NVWA hebben al eerder vastgesteld dat het virus zich niet verspreidt via (rauw) vlees.

Kan het virus zich verspreiden via levende have, dus als de dieren nog leven?

 • Varkens en koeien lijken geen rol te spelen in de verspreiding van het virus. Ondanks de uitgebreide literatuur die al beschikbaar is op dit terrein werkt Vion mee aan een onderzoek op verzoek van het OMT (Outbreak Management Team van het RIVM) om dit bij varkens nogmaals te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden de komende maanden verwacht.

Welke vestigingen zijn nu gesloten?

 • Op 4 juni opende Vion de productielocatie in Groenlo na goedkeuring van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn nu geen vestigingen van Vion gesloten.

Is dit niet een ‘wake-up call’ voor de hele vleessector? Is de sector wel gezond?

 • Wij zijn trots op ons bedrijf, op onze sector en op het feit dat wij zorg mogen dragen voor de voorziening van vlees in ons land.
 • Deze coronacrisis maakt helder dat we de ambitie moeten hebben om op terreinen zoals welzijn van mens en dier, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en omgeving en zorg voor elkaar het continu beter te doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren een vast onderdeel van onze strategie en management.
 • Vion heeft de ambitie voorop te gaan in deze transitie van de sector.
Terug naar boven