COVID-19: Beleid en maatregelen

COVID-19: Update 3 februari 2021

Coronamaatregelen

Vion heeft steeds strenge maatregelen toegepast om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze zijn altijd conform richtlijnen van de GGD en het RIVM. De statistieken laten zien dat het aantal coronagevallen afneemt, ook van de mensen die bij de ingang van Vion verschijnselen van ziekte laten zien. Nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne, ventilatie en het beheersen van het virus in de productieruimten worden meteen vertaald in maatregelen op de werkvloer.

China

China heeft de importblokkade op varkensvlees vanuit Vion in Groenlo en Boxtel met ingang van 17 september 2020 opgeheven. Hiermee heeft Vion de erkenning weer terug om te exporteren naar China.

John de Jonge, COO Vion Pork, is blij met dit goede nieuws. ‘‘Het is belangrijk voor Vion om China als afzetmarkt terug te hebben. Het exportaandeel naar Azië op de totale afzet in volume van Vion is substantieel en hiervan is een groot deel bestemd voor China. Het hervatten van de afzet naar China komt vanaf nu weer op gang en dat is belangrijk voor de vierkantsverwaarding van het vleesvarken. Ook in relatie tot de situatie op de Duitse markt, waar AVP tot grote onzekerheid leidt en de afzet van slachtrijpe varkens onder druk staat, is een wereldwijde complementaire afzetportfolio essentieel.’’

 

RIE COVID-19

Inmiddels heeft op alle vestigingen van Vion een Verdiepende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) COVID-19 plaatsgevonden en is deze getoetst.

 

Coronatests medewerkers bij terugkeer van vakanties (oranje gebieden)

De vakantieperiode is voor veel van onze medewerkers bijna ten einde. Een aantal van onze medewerkers en flexmedewerkers zijn na hun vakantie terug gekomen uit een gebied met een oranje reisadvies, al dan niet om familie te bezoeken.

Wij hebben bij onze medewerkers en uitzendbureaus aangedrongen om bij terugkomst uit een oranje gebied de RIVM richtlijnen rondom quarantaine op te volgen. Ook hebben we een procedure opgesteld om medewerkers te testen uit oranje gebieden. Dit houdt in dat zij bij aankomst, voordat ze weer aan het werk gaan, in Nederland worden getest op corona. Pas als de uitslag binnen is en deze is negatief, mogen zij – in lijn met de richtlijnen van het RIVM – weer aan het werk. Indien de test positief is, volgt het standaard GGD traject met quarantaine. Op deze manier geven wij onze medewerkers de mogelijkheid om na het bezoeken van een oranje gebied in quarantaine te gaan of om getest te worden.

Naast deze maatregelen voeren wij ook nog steeds (sinds juni) gezondheidscontroles uit bij binnenkomst op alle Vion locaties in Nederland. Hierbij krijgt iedere medewerker, bezoeker en controleur een korte vragenlijst over de eigen gezondheid en welzijn. Iedere Vion medewerker die ook maar milde symptomen vertoont die kunnen wijzen op een coronabesmetting, wordt uitgesloten van werkzaamheden. Medewerkers die daarvoor in aanmerking komen na het invullen van het gezondheidsformulier en het beantwoorden van vragen, worden getest op corona. Bij een positieve uitslag worden de nodige maatregelen getroffen.

Woonruimte

Een van de aandachtspunten in deze coronacrisis is de kwaliteit van woonruimte van Vions flexmedewerkers. Eind mei richtte Vion de Taskforce Housing op. Zij inspecteerden steekproefsgewijs de huisvestiging van flexmedewerkers. Deze inspecties zijn afgerond.

‘Workforce management’ was reeds een belangrijk onderwerp binnen Vion. Tijdens de coronaperiode ligt er echter additionele druk op dit thema, aangezien recente ontwikkelingen op het gebied van flexwerk, zowel in Duitsland als in Nederland, aandacht vragen. Om hier goed op voor te selecteren heeft Vion een multidisciplinair projectteam Workforcemanagement samengesteld, met een specifiek team voor Nederland en voor Duitsland. Deze teams hebben de opdracht om naast urgente zaken tevens een lange termijn visie te ontwikkelen. Ook in de toekomst zal Vion op deze manier structureel aandacht aan dit onderwerp besteden.

Om flexmedewerkers in groepshuisvesting nog beter te informeren over wat zij kunnen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft Vion posters ontwikkeld. Deze posters, onder andere met informatie wat te doen als er iemand ziek is in huis, worden naar de uitzendbureaus gestuurd. Zij zullen er zorg voor dragen dat de posters in de huizen opgehangen worden.

 

Vervoer en medewerkers

Eind mei trof Vion extra maatregelen voor het vervoer van medewerkers, o.a. door de inzet van touringcars. Vanaf 1 juli zijn de maatregelen versoepeld en konden medewerkers weer meer gebruik maken van het reguliere vervoer; busjes en auto’s. Een mondkapje en health check bij het vervoer blijft verplicht.

Leveranciers van Vion

Door het invoeren van aanvullende coronaregels, zoals gezondheidsmaatregelen en de desinfectiemaatregelen na elke ploegendienst, produceren we minder. Dit zal voorlopig nog aanhouden. In onze planningen houden we daar rekening mee en we houden onze leveranciers hiervan op de hoogte. In aanloop naar de vakantieperiode verwachten we meer uitdagingen met de planning van personeel op onze locaties. Dit zal de komende twee maanden extra druk leggen op de vestigingen.

 

Omgevingsmonitoring

Met het IRAS en EUR is onderzoek gaande naar de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus in productieruimten. Dit betreft zowel oppervlakte-, contact- als luchtmonsters in de vleesverwerkingsruimten. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat in 94% van monsters die zijn onderzocht geen virus is aangetoond. In de 6% positieve monsters zijn zeer lage gehalten virus aangetoond.

Veelgestelde vragen en antwoorden


Hoe verklaart Vion het hoge percentage besmette medewerkers?

 • Het RIVM geeft aan dat de meeste verspreiding van het virus in de thuissituatie plaatsvindt.
 • Naar de exacte oorzaak wordt onderzoek gedaan samen met de GGD en de Erasmus Universiteit.
 • Wij scherpen onze maatregelen op alle locaties continue aan op basis van RIVM-voorschriften en inzichten van andere instanties, zoals de GGD en Inspectie SZW.
 • Op werk, in de woonsituatie en bij het transport van medewerkers zijn maatregelen genomen om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.

Welk beleid hanteert Vion met betrekking tot geteste medewerkers?

Voor medewerkers geldt vervolgens na bekendmaking van de individuele testuitslag het volgende beleid:

 • Mensen die negatief getest zijn mogen aan het werk, mits zij 24 uur klachtenvrij zijn;
 • Mensen die positief getest zijn en symptomen vertonen blijven thuis in isolatie totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Zij mogen pas aan het werk als er minimaal 7 dagen zijn verstreken na de testuitslag;
 • Mensen die positief getest zijn en geen symptomen vertonen blijven 72 uur in thuisisolatie. Als er in deze periode klachten ontstaan; dan volgt beleid uit het vorige punt.

Is het wel mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren binnen slachterijen?

 • Vion volgt in al haar vestigingen de RIVM-voorschriften. Daar waar het lastig is 1,5 meter afstand te houden zijn schermen geplaatst. Ook wordt in sommige situaties met mondkapjes gewerkt.
 • Er wordt scherp toegezien op naleving van de regels.

Vindt Vion het verantwoord dat medewerkers in kleine gemeenschappen bij elkaar wonen?

 • Buiten corona tijd is deze wijze van samenleven geen risico. Iedereen heeft eigen privacy met gemeenschappelijke faciliteiten. Nu, in het kader van besmettingsgevaar, zijn grotere gemeenschappelijke ruimtes een aandachtspunt.
 • Wij spannen ons in om de huisvesting van deze medewerkers hierop aan te passen. Waar mogelijk worden grotere woongemeenschappen opgedeeld in kleinere eenheden. Dit doen wij in samenspraak met onder meer de gemeentes waar wij actief zijn. 

Hoe is het gemeenschappelijk vervoer geregeld?

 • De regels voor vervoer van mensen zijn aangescherpt volgens de RIVM 1,5 meter-richtlijnen voor vervoer. Medewerkers gebruiken in het gezamenlijke vervoer mondkapjes. Een healthcheck bij het vervoer is verplicht.

Wat is het testbeleid op de vestigingen van Vion, in Nederland en Duitsland?

 • Vion is voorstander om alle medewerkers preventief en met regelmaat te testen op alle vestigingen in Nederland en Duitsland.
 • Hiertoe heeft Vion ook een oproep gedaan aan de GGD en Veiligheidsregio’s.
 • De GGD doet momenteel testen in de vleessector, zo ook op vestigingen van Vion.
 • Vion is er een voorstander van om het testen van de medewerkers zo veel als mogelijk in de woonsituatie te doen, waar volgens het RIVM de meeste besmetting plaatsvindt.

Kan het virus zich verspreiden via rauw vlees?

 • Het RIVM en NVWA hebben al eerder vastgesteld dat het virus zich niet verspreidt via (rauw) vlees.

Kan het virus zich verspreiden via levend vee, dus als de dieren nog leven?

 • Varkens en koeien lijken geen rol te spelen in de verspreiding van het virus. Ondanks de uitgebreide literatuur die al beschikbaar is op dit terrein werkt Vion mee aan een onderzoek op verzoek van het OMT (Outbreak Management Team van het RIVM) om dit bij varkens nogmaals te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden de komende maanden verwacht.

Is dit niet een ‘wake-up call’ voor de hele vleessector? Is de sector wel gezond?

 • Wij zijn trots op ons bedrijf, op onze sector en op het feit dat wij zorg mogen dragen voor de voorziening van vlees in ons land.
 • Deze coronacrisis maakt helder dat we de ambitie moeten hebben om op terreinen zoals welzijn van mens en dier, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en omgeving en zorg voor elkaar het continu beter te doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren een vast onderdeel van onze strategie en management.
 • Vion heeft de ambitie voorop te gaan in deze transitie van de sector.
Terug naar boven