Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Datum: 26-02-2018 Tags:

Boxtel, 26 februari 2018 – Vion Pork start in maart 2018 een pilot voor gesloten bedrijven met het Vion langetermijnprijs-systeem (LTP). “Deze prijssystematiek maakt een stabielere voerwinst mogelijk”, zegt Frans Stortelder, COO binnen Vion Pork.

Het LTP-systeem is onderdeel van het in maart 2017 geïntroduceerde Good Farming Balance. Dat concept biedt drie prijssystemen:

  • Vion weeknotering;
  • Vion prijsindexgarantie (PIG), gekoppeld aan een mandje van internationale noteringen;
  • Vion langetermijnprijs (LTP), vaste prijs voor een bepaalde periode.

Risicomanagement
Vion biedt met de LTP-systematiek een nieuw instrument voor risicomanagement. De Vion LTP-prijs ligt gedurende een bepaalde periode vast. Door voor diezelfde periode afspraken te maken met de voerleverancier over het vastzetten van de voerprijs, kunnen varkenshouders hun marge voor varkens in de pilot vastzetten.

Historische voerwinst
Frans Stortelder: “De basis voor het vaststellen van de Vion LTP-prijs is de historische voerwinst. De hoogte van de Vion LTP-prijs wordt gebaseerd op de MAS-Index – een analysemodel dat de voerprijs voorspelt – en de gemiddelde historische voerwinst, gemeten over een periode van 12 jaar. De MAS-index is transparant en niet beïnvloedbaar, want hij is gebaseerd op de noteringen van de termijnmarkten in Chicago en Parijs. Vion heeft het model voor de LTP-berekening ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van lange termijn-pricing, zoals prof. Joost Pennings van Wageningen University & Research. Cijfers van KWIN en Agrovision vormden de basis van het model.”

13 weken
Hoewel de LTP-prijs over verschillende periodes kan worden berekend, kiest Vion ervoor om in de pilot te starten met periodes van 13 weken, waarin de LTP-prijs vastligt. Dit sluit aan op het merendeel van de contracten die Vion zelf hanteert op de afzetmarkten.

Seizoenspatroon
Door de LTP in periodes van 13 weken vast te zetten, sluit deze aan bij het gebruikelijke seizoenspatroon in de voerwinst en de varkensprijs; tussen beide bestaat historisch gezien een sterke correlatie. Gemiddeld genomen is de voerwinst in de eerste 13 weken van het jaar vrij laag, gevolgd door een verhoging in kwartaal 2 en 3, waarna in het laatste kwartaal de winst veelal weer lager uitkomt. Met een vaste prijs per 13 weken zullen de uitschieters in voerwinst (naar boven en naar beneden) minder heftig zijn dan op basis van de fluctuerende weekprijs.

Individueel
Doel van de Vion LTP-prijs is om het prijsrisico tijdens de productiefase bij de varkenshouders te elimineren. De Vion LTP-prijs zorgt in combinatie met het vastzetten van de voerprijs voor een stabielere voerwinst. Maar de LTP-prijs op zich garandeert niet de voerwinst op een individueel bedrijf. Net als bij ieder ander prijssysteem is de voerwinst van de varkenshouder ook in belangrijke mate afhankelijk van de technische resultaten die worden behaald. Een lagere voederconversie of minder uitval op het bedrijf zorgt ervoor dat de varkenshouder een hogere voerwinst behaalt dan het gemiddelde, ook bij de LTP-prijs.

Instappen
Meedoen aan de pilot is mogelijk voor gesloten varkensbedrijven vanaf week 14. Instappen kan in de weken 18, 22 en 27. Tijdens de pilot is de periode van deelname minimaal 1 jaar voor een vast deel van de geleverde varkens: minimaal 10%, in stappen van steeds 10% tot maximaal 50%. “Allard Bakker, projectmanager Good Farming Balance binnen Vion Pork: “De varkens die worden geleverd onder de LTP-systematiek kunnen niet meedoen aan de Prijs Index Garantie (PIG). De twee prijssystemen zijn complementair aan elkaar en ondersteunen elkaar. Het aanmelden van dezelfde varkens voor beide systemen is derhalve niet mogelijk.”

Gesloten bedrijven
De LTP-pilot is van toepassing op gesloten bedrijven; de systematiek is niet afhankelijk gemaakt van de fluctuerende wekelijkse biggenprijzen. “Op basis van de ervaringen in de pilot kijken we hoe we het LTP-systeem verder kunnen ontwikkelen en ook kunnen toepassen voor niet-gesloten bedrijven”, aldus Bakker.

Vertrouwen
In de pilot wil Vion samen met varkenshouders ervaring opbouwen in het beter managen van risico’s. “Vion introduceert met de LTP-pilot een innovatief prijsinstrument, met als doel om het prijsrisico in de varkenshouderij te verminderen en zodoende voor varkenshouders een voorspelbaardere en stabielere voerwinst te realiseren. Voor Vion creëert het een basis om nog betere afspraken te maken met afnemers op internationale markten. Het versterken van onze marktposities – met Good Farming Balance-concept – is in het belang van zowel Vion als de varkenshouders”, aldus Frans Stortelder.