Vion verbetert operationeel resultaat en herstelt dividenduitkering

Datum: 29-03-2018

Boxtel, 29 maart 2018 – Vandaag heeft Vion aangekondigd dat het in 2017 wederom de operationele prestaties heeft verbeterd, met als resultaat een genormaliseerde EBITDA van €64 miljoen ten opzichte van €61 miljoen in 2016. Gezien dit solide operationele resultaat en zijn sterke balans herstelt Vion zijn dividenduitkering met een eerste betaling van €9,5 miljoen op basis van de resultaten 2017.

Belangrijkste prestaties:

 • Netto-omzet met 7% gestegen naar €5,1 miljard (2016: €4,8 miljard)
 • Genormaliseerde EBITDA vanuit voortgezette activiteiten met 5% gestegen naar €64 miljoen (2016: €61 miljoen)
 • Nettowinst van €22 miljoen tegenover €39 miljoen in 2016 als gevolg van een €9 miljoen lagere belastingbate en een per saldo €13 miljoen hogere last door herstructurering en het resultaat van acquisities en verkopen
 • Solide balans met een 44,3% solvabiliteit (2016: 42%)
 • Dividenduitkering hersteld met een eerste betaling van €9,5 miljoen gebaseerd op de resultaten over 2017
 • Succesvolle introductie van ‘Good Farming Balance’, een vraaggestuurd concept waarmee kansen in de internationale markt voor varkensvlees beter worden benut
 • Overgang naar IFRS afgerond
 • Publicatie van een tweede MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) rapport

Resultaat op vele fronten

Francis Kint, CEO van Vion: “We hebben in 2017 veel bereikt. We hebben onze operationele prestaties voor het tweede jaar op rij verbeterd waardoor de  genormaliseerde EBITDA nu is toegenomen naar €64 miljoen. Tegelijkertijd zijn we doorgegaan met ons investeringsprogramma ter verbetering van onze productielocaties. In de afgelopen vier jaar hebben we in totaal €260 miljoen geïnvesteerd en is tegelijkertijd onze solvabiliteit verbeterd naar ruim 44%. Omdat we ons bewust zijn van de maatschappelijke discussie rond de vleesindustrie voeren we een actieve dialoog met belanghebbenden en doen we voorstellen voor oplossingen, die we vervolgens doorvoeren.”

Commerciële ontwikkelingen

In maart heeft de divisie Pork van Vion het vraaggestuurde concept ‘Good Farming Balance’ geïntroduceerd om kansen binnen de internationale vleesmarkten beter te kunnen benutten en voor betere vooruitzichten voor Nederlandse varkenshouders. Het was een succes, en meer dan 70 procent van de varkens die in Nederland worden aangekocht, worden nu gecontracteerd in een van de concepten van Vion (Good Farming Star, Good Farming Balance en De Groene Weg). Om te kunnen beantwoorden aan de groeiende vraag van consumenten naar hoogwaardige producten, heeft onze divisie Beef verscheidene productgroepen geïntroduceerd, zoals dry-aged, Simmental en groepen met regionale oorsprong. Onze divisie Food Service breidde het  assortiment uit met innovatieve concepten als noodlesticks voor het out-of-home segment voor onder andere cateraars en restaurants.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Ons eerste MVO-rapport, gepubliceerd in april 2017, werd door alle belanghebbenden goed ontvangen en heeft in de bedrijfstak inmiddels navolging gekregen. In het tweede MVO-rapport hebben we de thema’s verbreed, van het deel van de waardeketen waarin wij actief zijn naar de totale keten. We hebben onze onderwerpen en verwante initiatieven ook verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarnaast hebben we twee belangrijke maatschappelijke kwesties opgenomen in het rapport: de milieuaspecten van veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen door de vleesproductieketen.

Voortdurende focus op transparantie

In navolging van de lancering van een speciale website over transparantie in Duitsland hebben we dit uitgebreid naar Nederland met de lancering in december 2017 van www.vion-transparantie.nl. Deze website bevat een heldere toelichting op de werkwijze van Vion, diverse feiten en cijfers van audits en een discussieforum voor stakeholders.

Vooruitzichten voor 2018

2018 wordt een belangrijk jaar voor Vion, omdat veel initiatieven die in de afgelopen jaren zijn genomen dit jaar hun vruchten zullen gaan afwerpen. Terwijl de veeprijzen vanaf het begin van het jaar zijn gaan stijgen, wordt dit tot dusver nog niet gecompenseerd door stijgende vleesprijzen. We verwachten dat het maatschappelijke debat over veeteelt en vleesproductie zal toenemen en daarmee het belang van de thema’s die Vion drie jaar geleden op tafel heeft gebracht zal versterken.

Financiële resultaten en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

(Bedragen in miljoenen euro’s) 2017 2016
Omzet 5,070 4,759
Genormaliseerde EBITDA uit voortgezette activiteiten 64 61
Winst voor rente en belastingen (EBIT) 24 30
Nettoresultaat 22 39
Kasstroom uit operationele activiteiten 39 6
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (62) (66)
Nettoschuld 51 18
Solvabiliteit 44,3% 42%
 • De omzet is in 2017 met 6,5% gestegen door de positieve invloed van hogere vleesprijzen. Het afzetvolume in onze divisie Pork is licht gedaald als gevolg van de sluiting van onze locatie in Zeven in april, terwijl de volumes in de divisies Beef en Food Service stabiel zijn gebleven.
 • De genormaliseerde winst vóór rente, belastingen en afschrijving­en (EBITDA) uit voortgezette activiteiten steeg in 2017 met 4,9% naar €64 miljoen dankzij de aanhoudende uitvoering van de strategie voor prestatieverbetering. EBITDA in 2016 bevatte een schikking van €7 miljoen, ontvangen van de stad Ansbach. Exclusief deze schikking in 2016 verbeterde de EBITDA in 2017 met 18,5%.
 • De winst vóór rente en belastingen (EBIT) liet een daling zien van €6 miljoen, ondanks de toename van genormaliseerde EBITDA met €3 miljoen, met name door de €13 miljoen hogere herstructureringskosten die slechts deels werden gecompenseerd door de €6 miljoen aan hogere inkomsten vanuit acquisities en afstotingen.
 • In 2017 was er een belastingbate van €4 miljoen als gevolg van het activeren van compensabele verliezen uit eerdere jaren. In 2016 was er om diezelfde reden een bate van €13 miljoen.
 • De bedrijfskasstroom voor het jaar bedraagt €39 miljoen als resultaat van een positieve kasstroom vanuit bedrijfsactiviteiten van €35 miljoen en een daling van werkkapitaal met €4 miljoen.
 • In 2017 is er €79 miljoen geïnvesteerd, met name in het onderhoud, de modernisering en uitbreiding van de productielocaties in de drie divisies. Daarnaast werd een bedrag van €22 miljoen besteed aan de acquisitie van Otto Nocker en aan de acquisitie van aandelen van minderheids­aandeel­houders in bepaalde dochterondernemingen.
 • Als gevolg daarvan nam de nettoschuldpositie van €18 miljoen aan het eind van 2016 toe tot €51 miljoen aan het eind van 2017. Ondanks de grootschalige investeringen in 2017 is onze solvabiliteit verder verbeterd naar 44,3%.
 • Eind 2017 had Vion een totaal beschikbare liquiditeit van circa €168 miljoen, bestaande uit €21 miljoen aan liquide middelen en €147 miljoen beschikbaar onder de nieuwe werkkapitaalfaciliteit van in totaal €200 miljoen.
 • Na de verbeterde resultaten in de afgelopen jaren zal Vion over 2017 voor het eerst sinds 2012 dividend aan zijn aandeelhouders uitkeren, van €187,07 per uitgegeven aandeel. Op basis van het aantal uitstaande aandelen, 50.784, zal dit leiden tot een dividend van €9,5 miljoen.

Jaarverslag en MVO-rapport 2017

Het jaarverslag over 2017 en het MVO-rapport over 2017 van Vion zijn nu beschikbaar op de website van het bedrijf www.vionfoodgroup.com.

Klik hier voor het MVO-rapport 2017

Klik hier voor het jaarverslag 2017