Agriculture

Binnen het thema Agriculture kent Vion de aandachtsgebieden:

  • Dierenwelzijn
  • De positie van de primaire sector
  • Duurzame grondstoffen
  • Volksgezondheid

Dierenwelzijn
Vion levert een actieve bijdrage aan verhoging van het niveau van dierenwelzijn in de ketens waar Voin actief is. Dit uit zich onder andere in aandacht voor de kwaliteit en duur van het diertransport en de respectvolle, professionele omgang met dieren in de operationele bedrijven. Met het thema Agriculture geeft Vion aan dat samenwerking en ontwikkeling in de primaire sector belangrijk is en direct inspeelt op de toekomst en het bestaansrecht van de primaire sector. Door samenwerkingsverbanden staat het verankeren van een hoger dierenwelzijnsniveau centraal. Vion werkt al jaren intensief samen met veehouders, de vleesverwerkende industrie, retail, foodservice en maatschappelijke organisaties om het welzijn van dieren steeds beter te borgen in de gehele keten.

De positie van de primaire sector
Een duurzame vleesketen begint bij een duurzaam perspectief voor de leveranciers in de primaire sector. De factoren economie, milieu en maatschappelijke acceptatie van de veehouderij zijn daarbij van cruciaal belang.

Duurzame grondstoffen
Bij de verduurzaming van de grondstoffen in de ketens is de aandacht nog steeds vooral gericht op soja. Soja is een belangrijk ingrediënt voor diervoeders. Vion is al jaren vertegenwoordigd in een aantal overlegorganen dat werkt aan de verduurzaming van de sojaproductie.

Volksgezondheid
Binnen de kwaliteitssystemen borgt Vion continu de veiligheid en de kwaliteit van de producten. Afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om de veiligheid van producten te borgen. Monitoringsprogramma’s volgen onafgebroken alle dierlijke productiestromen in de thuismarkten. Daardoor kan Vion garanties geven voor controlemechanismen voor het detecteren van dioxine binnen de productieketens.

Agriculture in de praktijk

1) Diergezondheidsmanagement en transparantie met Good Farming Star
Good Farming Star is het meest recente varkenshouderijconcept van Vion in Nederland. Deze vorm van varkensvleesproductie voldoet aan het ‘1 ster Beter Leven’-keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. Met Good Farming Star vormen de marktvraag en maatschappelijke ontwikkelingen de grondslag voor de doorontwikkeling van het concept. Vion in Nederland heeft een volgende stap gezet in het marktconcept Good Farming Star. Eind 2016 is er een speciale website voor Good Farming Star gelanceerd: www.goodfarmingstar.com. Op deze website wordt de wijze van produceren en de herkomst van het varkensvlees inzichtelijk gemaakt. Varkenshouders achter het vlees worden in beeld gebracht. Dit zorgt voor meer transparantie van de keten.

Daarnaast is binnen dit marktconcept, waar het dierenwelzijn centraal staat, in 2011 het Vion Diergezondheidsmanagement geïntroduceerd. Het Vion Diergezondheidsmanagement resulteert in een hogere diergezondheid en daarmee hoger dierenwelzijn. Het bestaat uit een servicepakket en een maatregelenpakket die speciaal gelden voor de 185 Good Farming Star-varkenshouders. Het Vion Diergezondheidsmanagement is in samenspraak met de Expertgroep van Good Farming Star-varkenshouders ontwikkeld om ook het rendement van de varkenshouder te verbeteren.

Vion Diergezondheidsmanagement resulteert in toegevoegde waarde, zowel voor de klanten als voor de varkenshouders. Het is een concreet antwoord op een maatschappelijke vraag naar verantwoord en duurzaam varkensvlees.


2) Vion Food Germany neemt dierenwelzijn serieus
In navolging op het succes van Good Farming Star in Nederland en Happy Pigs in het Verenigd Koninkrijk, is Vion als eerste onderneming uit de Duitse levensmiddelenbranche samen met de Duitse dierenbeschermingsorganisatie in 2011 gestart met een verhoogd dierenwelzijnprogramma. Dit in samenwerking met de Duitse foodretailers COOP Kiel en Kaiser´s Tengelmann. Dit programma krijgt het label van de Duitse bond voor de dierenbescherming. Het concept is ontwikkeld door de initiatiefgroep Tierwohl-Label aan de universiteit van Göttingen, Duitsland. De eerste pilot-bedrijven zijn geselecteerd door de experts van de Duitse bond voor dierenbescherming.

Volg VION