Klimaat

Impact op de samenleving en de rol van Vion

De voedselproductie draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk methaan, lachgas en kooldioxide. Onze bijdrage aan de opwarming van de aarde wordt geschat op minder dan 5% van de uitstoot van de toeleveringsketen, voornamelijk door de productie van diervoeder en de uitstoot van methaan door boerderijen. Tegelijkertijd helpen de bodem en vegetatie op boerderijen koolstof uit de atmosfeer te halen, wat weer een positief effect heeft op het klimaat. We maken onze koolstofvoetafdruk transparant om onze partners in de toeleveringsketen inzicht te geven in de huidige emissieniveaus en om te laten zien hoe deze zich verhouden tot andere voedingsproducten. Dit stimuleert de hele toeleveringsketen om duurzamere keuzes te maken om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Op deze manier werken we aan duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

We zetten ons in om voedingsmiddelen op de markt te brengen die een lagere CO2-voetafdruk hebben dan de huidige producten en om klanten en consumenten te informeren over de voetafdruk van de producten die ze kopen. In de afgelopen vijf jaar heeft Vion verschillende onderzoeken uitgevoerd om de werkelijke koolstofvoetafdruk te bepalen van de producten die we produceren en op de markt brengen. Dit is gedaan als onderdeel van onze onderzoeksactiviteiten met verschillende belanghebbenden en op basis van internationale richtlijnen en wetenschappelijke informatie.

Onze ambities met betrekking tot de CO2-voetafdruk zijn gebaseerd op wat we de afgelopen jaren hebben geleerd over onze eigen prestaties. Deze ambities zijn verder gericht op het verminderen van onze uitstoot tot een niveau dat de opwarming van de aarde beperkt tot <1,5°C. Deze ambities zijn in lijn met overheidsregels zoals de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal. Vion heeft zich gecommitteerd aan het Science Based Targets initiatief (SBTi), een onafhankelijke organisatie voor het vaststellen van op wetenschap gebaseerde doelen voor onze CO2-voetafdruk (scopes 1, 2 en 3) om ervoor te zorgen dat onze reductieambities in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celcius.

Onze CO2e-doelstellingen tussen 2021 en 2030 zijn ten minste 42% absolute reductie voor scopes 1, 2 en 3 niet-FLAG (bos, land en landbouw) emissies en 30,3% voor scope 3 FLAG emissies.

Ongeveer 40% van de elektriciteit die we gebruiken, wordt gebruikt om vlees te koelen en zo de kwaliteit en veiligheid van onze producten te garanderen. We evalueren onze energiecontracten met als doel de kosten te verlagen en een continue levering te garanderen. Op dit moment vergroten we het aandeel hernieuwbare energie in onze standaardcontracten. Tegelijkertijd herzien we onze algemene energie-inkoopstrategie om onze doelstelling van 100% groene stroom in 2030 te halen (scope 2). Een alternatief is het opzetten van langlopende stroomafnameovereenkomsten (PPA’s) met hernieuwbare bronnen, niet alleen om groene stroom te gebruiken, maar ook om de ontwikkeling van dergelijke projecten te stimuleren.

De koolstofvoetafdruk van de varkenshouderij bestaat voornamelijk uit de productie van voer en mestopslag en -verwerking op het bedrijf. Onze eerste berekeningen laten een aanzienlijke variatie tussen boerderijen zien. Als we erin slagen om de helft van de variatie tussen boerderijen te elimineren, kunnen we de koolstofvoetafdruk met minstens 10% verminderen.

Het regionale varkensdieet bestaat grotendeels uit bijproducten van de voedselindustrie. De lagere voetafdruk van deze producten maakt ze relevant voor de controle van de koolstofvoetafdruk van de varkensproductie. Alle varkens- en rundveehouders hebben toegang tot deze koolstofemissievriendelijke bronnen van voederingrediënten. Wetenschap en technologie kunnen boeren ook helpen om de voedingswaarde van voer te verhogen en zo de koolstofvoetafdruk van varkensvlees te verkleinen.

Er lopen momenteel verschillende projecten om de koolstof- en methaanuitstoot van mestinzameling, -opslag en -verwerking te verminderen. Hierdoor zal de uitstoot vanaf 2025, wanneer de resultaten beschikbaar zullen zijn, aanzienlijk afnemen.

Het potentiële tempo van de vermindering van de koolstofvoetafdruk ligt iets hoger in de varkenshouderij dan in de rundveehouderij. Dit is onder andere het gevolg van de complexe, tegenwerkende mechanismen in het penssysteem van rundvee, met zijn aanzienlijke methaanproductie. Methaanemissies uit pens en mest kunnen een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Vion slacht echter voornamelijk melkvee en nakomelingen van melkvee, die in wezen bijproducten zijn van de melkproductie, waardoor de CO2-voetafdruk aanzienlijk lager is dan die van rundvlees van zuivere vleesrassen.

We ontwikkelen programma’s om de uitstoot van methaan en mest aanzienlijk te verminderen en zo tot een duurzame productie te komen. We verwachten dat dit vanaf 2025 kan leiden tot een snellere vermindering van de CO2-voetafdruk op rundveebedrijven. We verwachten ook dat veehouders in de nabije toekomst mogelijkheden zullen hebben om de koolstofvastlegging te vergroten en te meten.

Wat betreft de aankoop van dierlijke producten van slachthuizen elders, zullen we de druk op onze leveranciers verder opvoeren om de koolstofvoetafdruk van hun producten de komende jaren geleidelijk te verminderen. De leveranciers van voedingsbestanddelen hebben een paar jaar meer nodig om dit te doen dan bijvoorbeeld de leveranciers van verpakkingsmaterialen en andere producten. Ook moeten onze vleesleveranciers wachten op het aanpassingsproces op boerderij- en voederniveau. Daarom differentiëren we het tempo van koolstofvermindering op basis van de mogelijkheden die beschikbaar zijn in de verschillende toeleveringsketens.

We ontwikkelen programma's om de uitstoot van methaan en mest aanzienlijk te verminderen en zo tot een duurzame productie te komen.

Nieuws & Stories

Persbericht
04 juni 2024 Vion: Meer focus op Benelux-ketens en strategische evaluatie van Duitse activiteiten 
Persbericht
29 mei 2024 Wijzigingen in het Duitse managementteam: Dr. Veronika Weber benoemd tot nieuwe Director Quality Assurance & Operations Duitsland
Nieuws Persbericht
28 mei 2024 ME-AT the alternative: Duitse traditionele producten veganistisch gemaakt
Geen onderdeel van een categorie
28 mei 2024 Kartrekker Vion maakt CO2-footprint in de varkensvleesketen inzichtelijk en transparant
Geen onderdeel van een categorie
16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
Persbericht
15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
Nieuws
08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland

We hebben een centraal energieteam opgezet zodat we ons kunnen richten op het creëren van de omgeving die nodig is om onze doelen te bereiken. We hebben een CSR Portfolio Manager aangenomen die de scopes 1, 2 en 3 zal coördineren en hierover zal rapporteren. We hebben mensen aangenomen om onze CO2-voetafdrukberekeningen met onze boeren te versnellen en hebben de eerste berekeningen voor vee in Nederland en Duitsland afgerond. We hebben meer dan € 4 miljoen uitgegeven aan energieprojecten om ons energieverbruik met 8 GWh per jaar te verminderen en we hebben contact opgenomen met leveranciers in onze waardeketen voor actuele gegevens om onze berekeningen nauwkeuriger te maken. We hebben groepen belanghebbenden aangesproken om ons te helpen mogelijke negatieve gevolgen van onze activiteiten op het klimaat aan te pakken en hoe we deze kunnen beperken. We creëren gespecialiseerde teams in het bedrijf om te werken aan het verminderen van de impact op het klimaat. We hebben een prioriteitenlijst opgesteld met klimaatmaatregelen om onze impact te verminderen en een planning wanneer deze maatregelen zullen worden gerealiseerd.

In Duitsland hebben we in al onze fabrieken de ISO 50001-certificering, die de efficiëntie en het lagere energieverbruik van onze vestigingen garandeert. We willen deze certificering uitbreiden naar een groter aantal locaties buiten Duitsland. In 2022 ontwikkelde het centrale energieteam een energiebeheersysteem voor Nederland en België en startte met de uitrol van het systeem in Groenlo, Nederland. Dit energiebeheersysteem zal ook in al onze andere Nederlandse vestigingen worden geïmplementeerd. ECON, ons elektriciteits- en gasmeetsysteem, is geïnstalleerd in 95% van onze vestigingen in Duitsland en 33% in Nederland. We verwachten begin 2023 in beide landen 100% te hebben bereikt.

Omdat koeling het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik vertegenwoordigt, richten we ons op manieren om het proces energie-efficiënter te maken. Naast het sproeikoelsysteem dat wordt gebruikt om karkassen te koelen en een programma om de koeltemperatuur per ruimte en per moment te optimaliseren, investeren we in de modernisering van ons koelsysteem op ongeveer 10 locaties. In Perleberg en Emstek hebben we het koelsysteem gemoderniseerd om het energieverbruik terug te dringen. We hebben ook geïnvesteerd in de modernisering van onze koelsystemen op onze locaties in Altenburg en Buchloe.

De koelsystemen van Vion maken gebruik van ammoniak en CO2. Sommige gebruiken echter ook Freon. Het gebruik van Freon wordt vervangen door ammoniak of CO2 als koelinstallaties worden vernieuwd. Dit verlaagt de uitstoot van broeikasgassen, aangezien Freon een aanzienlijk aardopwarmingsvermogen heeft. Ammoniak draagt niet bij aan de aantasting van de ozonlaag of de opwarming van de aarde en heeft bovendien zeer goede fysische en thermodynamische eigenschappen. CO2 is echter een zuiniger koelmiddel en veiliger voor onze werknemers. Voor elke situatie zoeken we de beste oplossing.

We zijn altijd op zoek naar manieren om vrijgekomen energie opnieuw te gebruiken. In 2021 zijn we begonnen met het evalueren van het idee om slachtafval om te zetten in energie, om op lange termijn rendabele onafhankelijke energie te garanderen. Deze evaluatie heeft potentieel aangetoond op verschillende gebieden, waaronder biogasopwekking, warmteterugwinning, gebruik van bijproducten en andere. Ons doel is nu om zoveel mogelijk energie uit deze bronnen te halen om te verminderen en te hergebruiken wat eerder werd verspild.

Een voorbeeld in 2022 was de installatie van een warmteterugwinningssysteem in Crailsheim, Duitsland, op de schoorstenen van de varkensvleeslijn. Hierdoor kunnen we energie terugwinnen die eerder werd verspild. We gebruiken het om water te verwarmen voor het schoonmaken en zo ons gasverbruik te verminderen. Andere soortgelijke projecten zijn gepland voor 2023 en ons doel is om succesvolle projecten op zoveel mogelijk locaties te herhalen.

In Enschede hebben we een warmtepomp geïnstalleerd die de warmte van de machinekamer gebruikt om warm water te produceren voor de kantoren en kleedkamers. Dit heeft het gebruik van gas hiervoor volledig vervangen. Het verminderen van onze afhankelijkheid van gas is een ander positief effect van dergelijke projecten.

In 2022 installeerden Buchloe en Crailsheim, in Duitsland, zonnepanelen op de daken van de schoonmaakruimtes voor de trucks met levende dieren. Deze zullen 240 MWh elektriciteit per jaar produceren. De nieuw aangekochte koelopslag van Distrifresh in Den Bosch, Nederland, heeft al een installatie van zonnepanelen op het dak. Deze produceert 120 MWh elektriciteit per jaar.

Omdat koeling het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik vertegenwoordigt, richten we ons op manieren om het proces energie-efficiënter te maken

Nieuws & Stories

Persbericht
04 juni 2024 Vion: Meer focus op Benelux-ketens en strategische evaluatie van Duitse activiteiten 
Persbericht
29 mei 2024 Wijzigingen in het Duitse managementteam: Dr. Veronika Weber benoemd tot nieuwe Director Quality Assurance & Operations Duitsland
Nieuws Persbericht
28 mei 2024 ME-AT the alternative: Duitse traditionele producten veganistisch gemaakt
Geen onderdeel van een categorie
28 mei 2024 Kartrekker Vion maakt CO2-footprint in de varkensvleesketen inzichtelijk en transparant
Geen onderdeel van een categorie
16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
Persbericht
15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
Nieuws
08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Teelt en productie van diervoeders
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 60 %
  2022 62 %
  2021 43 %
  2022 36 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Enterische fermentatie op de boerderij
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 8 %
  2022 7 %
  2021 40 %
  2022 46 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen CO2-uitstoot van mest op de boerderij (CH4 en N2O)
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 30 %
  2022 28 %
  2021 13 %
  2022 14 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Bijdrage aan CO2-uitstoot door slacht
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 1 %
  2022 1 %
  2021 1 %
  2022 1 %

  Toelichting op de resultaten

  Vion heeft belangrijke stappen gezet om de berekening van de emissies van veehouderijen te verbeteren en het verschil tussen het aantal varkens- en rundveehouders die worden beoordeeld te verkleinen. Onze focus in 2022 lag op het bereiken van transparantie en deze inspanning zal de komende jaren worden voortgezet totdat we voldoende gegevens hebben om onze CO2-voetafdruk te berekenen. Het gebruik van primaire gegevens (de echte voetafdruk) bleek erg nuttig te zijn voor boeren om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen die er zijn om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

  Ons doel voor 2022 was om de uitstoot van 160 varkensbedrijven te berekenen. Op de publicatiedatum hebben we de resultaten van meer dan 160 varkensbedrijven berekend. Ons doel voor 2023 is om de resultaten van 250 varkensbedrijven te hebben berekend.

  Nieuws & Stories

  Persbericht
  04 juni 2024 Vion: Meer focus op Benelux-ketens en strategische evaluatie van Duitse activiteiten 
  Persbericht
  29 mei 2024 Wijzigingen in het Duitse managementteam: Dr. Veronika Weber benoemd tot nieuwe Director Quality Assurance & Operations Duitsland
  Nieuws Persbericht
  28 mei 2024 ME-AT the alternative: Duitse traditionele producten veganistisch gemaakt
  Geen onderdeel van een categorie
  28 mei 2024 Kartrekker Vion maakt CO2-footprint in de varkensvleesketen inzichtelijk en transparant
  Geen onderdeel van een categorie
  16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
  Persbericht
  15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
  Nieuws
  08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
  Nieuws
  08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
  Nieuws
  08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
  Nieuws
  29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
  Persbericht
  27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
  Persbericht
  19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
  Nieuws
  23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
  Persbericht
  19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
  Persbericht
  16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland