Dierenwelzijn

Impact op de samenleving en de rol van Vion

We richten ons sterk op diergezondheid, dierenwelzijn en lokale herkomst. Door een actieve rol te spelen in het verbeteren van dierenwelzijn, in certificeringsprogramma's van derden om risico's op boerderijniveau te minimaliseren, in transport en slacht, hebben we een positieve invloed op de sector. We hebben echter ook een negatieve impact, aangezien vlees eten het doden van dieren met zich meebrengt. We gebruiken het beleid en de stappen die hieronder worden beschreven om ervoor te zorgen dat we ons uiterste best doen om het welzijn van elk individueel dier te garanderen.

Controle van en transparantie over dierenwelzijn zijn belangrijke punten in onze strategie om vertrouwen te creëren in onze producten en toeleveringsketen. We willen het voortouw nemen in discussies over dierenwelzijn en we nemen de verantwoordelijkheid voor het controleren van de welzijnsstatus in de toeleveringsketen. Ons doel is om onze dierenwelzijnsprogramma’s op te schalen zodat in 2025 ten minste 25% van het vlees dat we verkopen (gemeten naar verkochte waarde) gecertificeerd is onder een erkend dierenwelzijnslabel, en om dit cijfer te verhogen naar 50% in 2030.

Ons beleid gaat verder dan het slachtproces en heeft ook betrekking op dierenwelzijn op boerderijen en tijdens transport. We streven ernaar om

 • Het welzijn van elk individueel dier te controleren
 • Boeren bijstaan in het continue proces om dierenwelzijn te verbeteren
 • Vervoerders voorzien van informatie en permanente educatie om het vervoer van dieren te evalueren en te verbeteren
 • Zekerheid geven aan klanten, consumenten en de maatschappij met betrekking tot de controle van dierenwelzijn in de toeleveringsketen
 • Vertrouwen creëren door een professionele reputatie te hebben met betrekking tot dierenwelzijn en transparantie met alle belanghebbenden

We hebben KPI’s voor dierenwelzijn voor het transport, de handling en de bedwelming van dieren en we monitoren deze dagelijks. Het is verplicht om alle dieren op de juiste manier te bedwelmen voordat ze geslacht kunnen worden. Ons doel is om de dieren bij de eerste poging goed te bedwelmen. Elke maand rapporteren we de cijfers aan het bestuur. Wat het slachtproces betreft, is ons doel voor 2023 dat 99,9% van de dieren bij de eerste poging goed wordt bedwelmd en dus niet opnieuw hoeft te worden bedwelmd.

Transparantie in de toeleveringsketen betekent een verbetering van dierenwelzijn.

We werken samen met boeren, klanten en andere belanghebbenden om de toenemende vraag op de markt naar diervriendelijker vlees te stimuleren en tegemoet te komen. We zijn voorstander van het gebruik van keurmerken met normen voor dierenwelzijn en we werken samen met belanghebbenden om deze normen te ontwikkelen. Ons Good Farming Star concept is gebaseerd op de criteria van het Beter Leven Keurmerk 1-ster. Meer dan 150 Nederlandse varkensbedrijven in onze Good Farming Star keten zijn Beter Leven 1 ster gecertificeerd en ongeveer 100 andere bedrijven zijn ook Beter Leven 1 ster gecertificeerd. De Groene Weg voldoet niet alleen aan de Europese biologische standaard, maar is ook gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3-sterren. Verder zijn biologische biggen vrij van staart couperen. Dit geldt voor onze biologische keten De Groene Weg.

Er is een sterke link tussen dierenwelzijn en diergezondheid. Daarom moedigen we boeren aan om te investeren in robuuste rassen. Dubbeldoelrassen, zoals Simmental in de melkproductie, zorgen niet alleen voor smakelijker rundvlees met een milieuvriendelijkere productie, maar hun robuustheid komt over het algemeen voort uit het feit dat ze minder ziek zijn en een langere levensduur hebben. Ongeveer een derde van onze runderen zijn dubbeldoel- of kruisingsrassen. De rest zijn voornamelijk melkrassen.

In Duitsland zijn we betrokken bij werkgroepen die tot doel hebben het dierenwelzijn op boerderijniveau te verhogen, in lijn met het “Initiative Tierwohl”-concept van de Duitse detailhandel.

We stellen de markt in staat om te kiezen voor hogere dierenwelzijnsnormen in rundvlees. We beschouwen klanten en consumenten als een zeer belangrijke drijvende kracht achter de ontwikkeling van dierenwelzijnslabels in de rundvleesmarkt en we zetten ons in om dit marktsegment te ontwikkelen.

De kwalificatie van weidegang wordt ook actief gestimuleerd in de toeleveringsketen en bij consumenten.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid en menselijke gezondheid zeer serieus. Met betrekking tot antibiotica is er een duidelijk dilemma tussen de behoeften van dierenwelzijn en het gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten met antibiotica worden behandeld om hun welzijn niet in gevaar te brengen. De overdracht van antibioticaresistentie moet echter ook worden meegenomen in programma’s om voedselveiligheid te garanderen. In al onze programma’s voor de toeleveringsketen van varkensvlees, zoals Good Farming Star in Nederland, hebben we antibiotica verboden die als kritiek voor de mens worden beschouwd. Daarnaast hebben we in 2022 de mogelijkheid onderzocht om de lijst met verboden antibiotica uit te breiden met antibiotica die naar verwachting door de WHO als kritiek voor mensen zullen worden aangemerkt.

Door verschillende projecten met universiteiten, klanten en ZLTO weten we nu dat Vion-varkensvlees een minimale rol speelt in de overdracht van antibioticaresistentie naar mensen. Desondanks zijn we vastbesloten om waakzaam te blijven en ontwikkelen we een monitoringsysteem om ervoor te zorgen dat onze producten geen antibioticaresistente genen bevatten die relevant zijn voor de menselijke gezondheid. Dergelijke genen vormen de kern van het probleem rond antibioticaresistentie. Om er zeker van te zijn dat onze leveranciers volgens ons beleid werken, gebruiken we een combinatie van het Nederlandse bewakingsprogramma van de overheid plus ons eigen bewakingsprogramma om te controleren op residuen van diergeneesmiddelen in dieren die in Nederland worden geslacht. Met dit risicogebaseerde programma kunnen we garanderen dat de wettelijke wachttijden worden nageleefd en dat de dieren in onze toeleveringsketens geen stoffen bevatten die niet aan de regels voldoen.

De manier waarop dieren worden vervoerd is cruciaal voor hun welzijn, omdat ze worden gehanteerd en in een onbekende omgeving worden geplaatst. We hebben strikte richtlijnen om de stress die de dieren ervaren tot een minimum te beperken en het welzijn van de dieren te waarborgen. Bij het vervoer spelen twee belangrijke aspecten een rol: de vervoersafstand en de omstandigheden waaronder het dier wordt vervoerd. Het beleid van Vion is dat dieren die in een slechte conditie verkeren niet vervoerd mogen worden. Ook moet de vervoerder voldoen aan de wettelijke eisen voor het vervoer van dieren. We maken gebruik van ons decentrale netwerk van locaties met de juiste omvang om ervoor te zorgen dat de transportafstanden voor de dieren zo kort mogelijk zijn. In verreweg de meeste gevallen is de maximale transportafstand 200 km, wat overeenkomt met maximaal vier uur transport. Een goede routeplanning helpt om de transporttijd onder het wettelijke maximum van acht uur te houden. We publiceren gegevens over de herkomst van vee voor elke fabriek op onze transparantiewebsite. In 2022 hebben we in Duitsland een online en persoonlijk trainingsprogramma gehouden voor alle vervoerders van varkens en runderen. Hierin werd aandacht besteed aan de geschiktheid van te vervoeren dieren.

We nemen een bredere verantwoordelijkheid met betrekking tot het welzijn van dieren die aan ons worden geleverd. Naast een inspectie van levende dieren door de officiële (externe/onafhankelijke) dierenarts, voeren we gestandaardiseerde controles uit bij het uitladen van de dieren:

Alle personen die met dieren omgaan zijn specifiek getraind om alle relevante aspecten van dierenwelzijn te herkennen. Elk individueel dier wordt onderzocht om te beoordelen of het dierenwelzijn gewaarborgd is. Als er ook maar enige twijfel bestaat over het welzijn van een individueel dier, zijn alle middelen beschikbaar om het dierenwelzijn te herstellen of een dier te verdoven volgens de beste praktijken. Gegevens over het welzijn van dieren die bij Vion worden afgeleverd, worden gedeeld met zowel de vervoerder als het bedrijf van herkomst. Deze gegevens ondersteunen verbeterprogramma’s op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn op de boerderij en tijdens het transport. Gegevens over de conditie van door ons ontvangen dieren worden niet alleen gerapporteerd aan boeren en transporteurs, maar ook elk kwartaal gepubliceerd op onze transparantiewebsite (www.vion-transparency.com).

We erkennen dat dieren alleen vervoerd kunnen worden als de weersomstandigheden een stressvrij transport mogelijk maken. De afgelopen jaren zijn de weersomstandigheden veranderd waardoor de temperatuur op sommige dagen te hoog was om een stressvrij transport mogelijk te maken. Sinds 2018 werken we volgens een protocol om hittestress tijdens transport te voorkomen. Dit protocol treedt in werking wanneer er een temperatuur boven de 27°C wordt voorspeld.

Alle dieren onder onze zorg worden altijd verdoofd voordat ze worden geslacht. De bedwelmingsmethoden die in onze fabrieken worden gebruikt, voldoen aan de regelgeving, zoals EU-verordening 1099/2009. Alle dieren worden tussen het bedwelmen en het verbloeden individueel onderzocht door getraind personeel. Bij elk teken (bijv. oogreflex) dat in verband kan worden gebracht met suboptimale bedwelmingspraktijken, is een onmiddellijke herbedwelming van het karkas verplicht.

We controleren het dierenwelzijn in al onze slachthuizen met maatregelen zoals:

 • Het hebben van meerdere eigen medewerkers als dierenwelzijnsfunctionarissen in alle slachthuizen. Zij zijn speciaal gekwalificeerd om het proces te beoordelen en ervoor te zorgen dat aan alle richtlijnen voor dierenwelzijn wordt voldaan. Alle dierenwelzijnsmedewerkers krijgen regelmatig training over dierenwelzijn.
 • Training in dierenwelzijn voor alle medewerkers die met levende dieren omgaan. Alleen getraind personeel mag met levende dieren omgaan.
 • Monitoren van de resultaten van de standaardwerkprocedures voor dierenwelzijn en rapporteren over de KPI’s.
 • Het monitoren van de effectiviteit van het bedwelmen en verbloeden van alle individuele dieren door getraind Vion personeel.
 • Het toepassen van corrigerende en preventieve maatregelen in het geval van niet-naleving van de interne normen. Dit is verplicht voor al onze productielocaties.
 • Het consolideren en rapporteren van dierenwelzijn KPI’s en aanvullende relevante observaties aan het uitvoerend comité.
 • Ons deskundige veterinaire team evalueert de prestaties van de individuele boerderijen en transporteurs op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Dit team leidt ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om de volgende stappen in dierenwelzijnscontrole te definiëren en te ontwikkelen.

Wanneer de bevoegde autoriteiten waarschuwingen of boetes geven voor een specifiek element in ons proces dat verbetering behoeft, publiceren we deze inspectieresultaten altijd op onze website.

Nieuws & Stories

Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
Persbericht
05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
Persbericht
04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
Nieuws
04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
Persbericht
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023

Kalveren bij hun eigen moeder

In oktober is een nieuw project gestart waarbij de kalveren die geboren worden op het biologische melkveebedrijf van de familie Mul niet alleen biologisch mogen opgroeien op veehouderij Van den Brink, ze mogen ook de eerste drie maanden van hun leven bij hun eigen moeder in de wei opgroeien. Niet alleen hecht de consument er veel waarde aan dat kalveren langer bij hun moeder kunnen blijven, er zijn ook steeds meer onderzoeken die aantonen dat deze kalveren een grotere weerstand ontwikkelen.

Vion’s prestatie in the Business Benchmark on Farm Animal Welfare

De Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) evalueert ’s werelds toonaangevende voedselproducenten, retailers en foodservicebedrijven op het gebied van management van en verslaggeving van dierenwelzijn. Uit het rapport bleek dat de prestaties van Vion in 2022 gelijk waren aan niveau 3 van de Benchmark.

Vion en een extern dierenwelzijnsinstituut trainden al onze Duitse varkens- en veetransporteurs. De primaire focus lag op de fitheid van de te vervoeren dieren.

Protocol extreme temperaturen

We hebben ons protocol voor extreme temperaturen bijgewerkt voor dagen met temperaturen boven 27°C. Veranderingen zijn onder andere:

 • Verlagen van de beladingsdichtheid tijdens transport met 10%.
  Parkeren van vrachtwagens in de schaduw en naast windturbines.
 • Het wegdek onder geparkeerde trucks besproeien met water om de temperatuur te verlagen.
 • De planning van de vrachtwagens zo organiseren dat ze net op tijd aankomen en zo de wachttijd voor het lossen verkorten.
 • Een maximale transporttijd van acht uur voor runderen en varkens.
 • Duitsland: verkorting van de transporttijd tot maximaal 4,5 uur wanneer de buitentemperatuur 30°C of hoger is.

Als de temperatuur boven de 35°C komt, wordt al het diertransport stilgelegd. In 2022 resulteerde dit in kortere slachttijden, waarbij één shift per dag uit het schema werd geschrapt tijdens verschillende dagen van warm weer.

In zowel Duitsland als Nederland nemen we deel aan het preventieteam voor Afrikaanse varkenspest van de respectievelijke overheden. Samen met andere belanghebbenden identificeerden we parkeerplaatsen langs wegen en snelwegen als locaties met een hoog risico op overdracht. Er was al een aantal maatregelen genomen, zoals het plaatsen van berenbestendige afvalbakken, hekken en borden. Een aantal vrijwilligers van Vion en anderen controleren deze parkeerplaatsen regelmatig en rapporteren hun bevindingen via een app aan de wegenonderhoudsploegen. Dit is een voorbeeld van effectieve samenwerking tussen deelnemers in de varkensvleesketen en de overheid.

De voortdurende verbetering van dierenwelzijn zit in ons DNA en daarom hebben we in 2022 de volgende initiatieven genomen:

 • De doorgang voor dieren na transport in onze fabriek in Bad Bramstedt, Duitsland, is opgeknapt.
 • We nemen deel aan een wetenschappelijk project met het Friedrich Loeffler Instituut om alternatieven te vinden voor het bedwelmen van varkens met CO2.
 • We hebben trainingsprogramma’s uitgevoerd voor dierenwelzijnsmedewerkers in Buchloe, Duitsland.
 • In samenwerking met verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instituten trainen we onze werknemers om vriendelijk met dieren om te gaan. De training is gebaseerd op het natuurlijke gedrag van het dier. Iedereen die met levende dieren werkt, krijgt deze training. We gaan verder dan de wettelijke minimumvereisten en hebben een permanent opleidingsprogramma geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte blijven van de wetenschappelijke normen met betrekking tot dierenwelzijn.

We publiceren alle officiële opmerkingen van de overheid, zoals waarschuwingen, boetes en auditresultaten, evenals audits door derden op onze transparantiewebsite www.vion-transparency.com. Hierdoor kan elke belanghebbende onze prestaties op het gebied van dierenwelzijn, hygiëne en productintegriteit controleren.

Samen met belanghebbenden, waaronder NGO’s die zich inzetten voor dierenwelzijn en Deloitte, hebben we software ontwikkeld op basis van Artificial Intelligence, waarmee elke minuut van de camerabeelden van onze productielocaties kan worden geanalyseerd en alles kan worden geselecteerd dat nader onderzoek waard is. De selectie wordt dagelijks opnieuw bekeken en op basis daarvan worden mogelijke corrigerende maatregelen genomen. In januari 2023 werd de tool gepresenteerd aan minister Christianne van der Wal op de Grüne Woche in Berlijn. Deze nieuwe softwaretool moderniseert het monitoren van dierenwelzijn door het unieke gebruik van ArtificialIntelligence en zet wereldwijd een nieuwe standaard voor het monitoren van dierenwelzijn. Doordat AI alle beelden bekijkt, kunnen we onze omgang met dieren effectiever verbeteren. Vanaf 2022 zijn al onze slachthuizen uitgerust met dit systeem.

Het couperen van de staarten van biggen om bijten te voorkomen heeft een lange geschiedenis in de varkenshouderij. Staartbijten kan ernstige problemen veroorzaken voor het welzijn van het varken en de kwaliteit van het vlees. Het is daarom belangrijk om staartbijten te voorkomen.

De staart van een varken heeft een duidelijke fysiologische en sociale functie. Met de staart kan het varken aangeven of het zich gestrest of comfortabel voelt. Zonder staart mist het varken een deel van zijn communicatiepalet. Al enkele jaren moedigen we boeren aan om het punt van couperen aan te passen, zodat de staarten van varkens lang genoeg zijn om ze in staat te stellen om te communiceren.

De uitdaging van staartbijten ligt in de multifactoriële oorzaken. Staartbijten treedt op wanneer varkens zich ongemakkelijk voelen. De oorzaak kan een ziekte zijn, bedrijfsmanagement, de huisvesting van het varken of een mismatch tussen genetica, huisvesting of management. Varkenshouders moeten daarom een op maat gemaakte aanpak volgen om er zeker van te zijn dat een beslissing om volledig te stoppen met couperen de juiste is. Daarom geloven wij in een stapsgewijze aanpak van het verlengen van de staart van het varken. En het werkt, want de gemiddelde lengte van de varkensstaart is toegenomen.

Toch zien we nog steeds dat staartlengtes duidelijk verschillen van boerderij tot boerderij. We hebben meer objectieve informatie nodig om boeren te overtuigen zich aan dit doel te houden. We moeten de staart van elk varken meten om precies te weten wat de gemiddelde lengte is op elk bedrijf. Daarom hebben we een volledig automatisch meetsysteem ontwikkeld. Met behulp van een zogenaamd ‘vision’ systeem meten we de staartlengte van elk individueel varken. Dit geeft ons inzicht in de prestaties van het hele bedrijf. Zo kunnen we bedrijven met elkaar vergelijken en boeren laten leren van hun collega’s. We geloven dat door een gesprek over staartlengte te beginnen dat gebaseerd is op werkelijke informatie, we de overgebleven boeren zover kunnen krijgen dat ze hun staart coupeerpraktijken aanpassen. En dit zal weer bijdragen aan een hogere standaard voor dierenwelzijn.

We nemen deel aan een wetenschappelijk project met het Friedrich Loeffler Instituut om alternatieven te vinden voor het bedwelmen van varkens met CO2.

Nieuws & Stories

Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
Persbericht
05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
Persbericht
04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
Nieuws
04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
Persbericht
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
  Totaal aantal dieren: geen nieuwe verdoving vereist
  Totaal aantal dieren: geen nieuwe verdoving vereist
  2020 99.94 %
  2021 99.95 %
  2022 99.96 %
  Varkens: geen nieuwe verdoving vereist
  Varkens: geen nieuwe verdoving vereist
  2020 99.95 %
  2021 99.95 %
  2022 99.97 %
  Runderen: geen nieuwe verdoving vereist
  Runderen: geen nieuwe verdoving vereist
  2020 99.80 %
  2021 99.88 %
  2022 99.77 %

  Toelichting op de resultaten

  Onze zeer strikte regels met betrekking tot het opnieuw bedwelmen van dieren leiden ertoe dat dieren die in feite al effectief bedwelmd zijn, opnieuw bedwelmd worden. Als gevolg van de biologische en fysiologische mechanismen in dieren, zal een bepaald percentage van de bedwelmde dieren tekenen vertonen die geïnterpreteerd kunnen worden als gerelateerd aan bewustzijn, ondanks effectieve bedwelming. Het beleid is dat het beter is om het zeker te weten dan om het fout te hebben.

  Deze KPI toont daarom zowel de effectiviteit van de bedwelming als de alertheid van de werknemers aan de lijn om te handelen wanneer dat nodig is. Daarom zal het werkelijke cijfer voor het niet opnieuw verdoven nooit 100% zijn.

  Nieuws & Stories

  Nieuws
  29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
  Persbericht
  27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
  Persbericht
  19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
  Nieuws
  23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
  Persbericht
  19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
  Persbericht
  16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
  Nieuws
  12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
  Nieuws
  04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
  Nieuws
  19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
  Persbericht
  15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
  Persbericht
  05 december 2023 Vion Zucht- en Nutzvieh bedankt Dr. Holger Looft en benoemt Ole Meyer als zijn opvolger
  Persbericht
  04 december 2023 Plantrecôte©: ook vleesliefhebbers zullen er dol op zijn
  Nieuws
  04 december 2023 Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder
  Persbericht
  28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
  Persbericht
  22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023