Dierenwelzijn

Regulering en transparantie op het gebied van dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in onze strategie om te zorgen voor vertrouwen in de producten en de toeleveringsketen. We willen vooroplopen in het debat over dierenwelzijn en nemen onze verantwoordelijkheid voor beheersing ervan in de toeleveringsketen. Onze strategie voor dierenwelzijn speelt zich af op meerdere niveaus.
Onze doelstellingen zijn daarbij als volgt:

 • Boeren ondersteunen in het continue proces van verbeteringen in dierenwelzijn.
 • Vervoerders voorzien van informatie en permanente voorlichting om het transport van dieren te evalueren en te verbeteren.
 • Klanten, consumenten en de maatschappij zekerheid verschaffen over beheersing van dierenwelzijn in de toeleveringsketen.

We hebben KPI’s voor dierenwelzijn op het gebied van het vervoeren, behandelen en verdoven van dieren en bewaken deze dagelijks. Effectieve verdoving van alle dieren is verplicht voordat mag worden begonnen met slachten. Ons doel is om bij elke eerste poging effectieve verdoving te bereiken. Wat betreft het slachtproces is ons doel voor 2022 dat 99,9% van de dieren niet opnieuw hoeft te worden verdoofd.

Transparantie in de toeleveringsketen betekent een verbetering van dierenwelzijn. We zetten ons ervoor in om met behulp van digitale systemen informatie over aspecten van dierenwelzijn in te zamelen en te delen met de rest van de toeleveringsketen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verslag 2021

Transparantie in de toeleveringsketen betekent een verbetering van dierenwelzijn.

Beleid voor diervriendelijke veehouderij

We werken samen met boeren, klanten en andere stakeholders om de toenemende vraag naar diervriendelijker vlees in de markt te stimuleren en daaraan te voldoen. We zijn voorstander van het gebruik van op normen gebaseerde keurmerken voor dierenwelzijn en we werken samen met stakeholders aan de ontwikkeling van deze normen. Ons Good Farming Star-concept is gebaseerd op de criteria voor 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Meer dan 200 Nederlandse varkenshouders in onze Good Farming Star-keten zijn gecertificeerd voor 1 ster van het Beter Leven-keurmerk en datzelfde geldt voor ongeveer 100 andere veehouderijen. De Groene Weg is marktleider in biologisch vlees in Nederland en de op één na grootste speler in Europa. In Duitsland nemen we deel aan werkgroepen voor verbetering van dierenwelzijn op veehouderijniveau volgens het “Initiative Tierwohl”-concept van Duitse detailhandelaren.

Wij bieden de markt de keuze uit hogere dierenwelzijnsnormen wat betreft rundvlees. We beschouwen klanten en consumenten als een zeer belangrijke drijfveer bij het bepalen van de ontwikkeling van keurmerken voor dierenwelzijn in de rundvleesmarkt en we zetten ons in om dit marktsegment verder te ontwikkelen.

Ons algemene doel is om dierenwelzijnsprogramma’s op te schalen, waarbij 25% van de verkopen in 2025 is gecertificeerd onder een erkend dierenwelzijnskeurmerk en 50% in 2030. We willen de productie van biologisch vlees stimuleren door niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België het voortouw te nemen en in deze landen biologische ketens op te zetten voor zowel varkensvlees als rundvlees.

Het antibioticabeleid van Vion

We hebben voor de mens kritische antibiotica verboden in alle programma’s voor de varkensvleesketen. We willen waakzaam blijven en ontwikkelen een controlesysteem om te garanderen dat onze producten geen relevante antibioticaresistentiegenen bevatten. Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers volgens ons beleid werken, hebben wij (naast het controleprogramma van de overheid) in Nederland een eigen controleprogramma ingevoerd voor restanten van diergeneesmiddelen. Met behulp van dit op risico’s gebaseerde programma kunnen we ervoor zorgen dat we ons houden aan de wettelijke wachttijden en dat er geen stoffen worden gebruikt die niet zijn toegestaan op grond van onze normen.

Vervoersbeleid

Het vervoer van dieren is een kritiek aspect van dierenwelzijn. We hebben strikte richtlijnen om stress voor de dieren tot een minimum te beperken en dierenwelzijn te garanderen. Wat betreft vervoer spelen er twee belangrijke aspecten: de afstand en de omstandigheden waaronder de dieren worden vervoerd. Dankzij ons gedecentraliseerde netwerk van locaties van de juiste grootte zorgen we voor een zo kort mogelijke transportafstand voor alle dieren.

We nemen bredere verantwoordelijkheid voor het welzijn van de dieren die aan ons worden geleverd. Naast de keuring van levende dieren door de officiële (externe/onafhankelijke) dierenarts voeren wij steeds wanneer er dieren worden uitgeladen gestandaardiseerde controles uit. Gegevens over de gezondheidstoestand van de dieren die bij ons aankomen, worden elk kwartaal gepubliceerd op onze transparantiewebsite (www.vion-transparency.com).

Ons beleid bij extreme temperaturen

Wij zijn van mening dat dieren alleen vervoerd mogen worden als dit onder de gegeven weersomstandigheden stressvrij mogelijk is. In de afgelopen jaren zijn de weersomstandigheden veranderd, waardoor de temperaturen op sommige dagen te hoog waren om een stressvrij transport mogelijk te maken. Sinds 2018 werken wij volgens een protocol om hittestress tijdens transport te voorkomen. Dit protocol treedt in werking wanneer temperaturen boven 27°C worden voorspeld.

Dierenwelzijnsbeleid bij de slacht

Alle dieren onder onze zorg worden altijd verdoofd voorafgaand aan het slachten. De verdovingsmethoden die in onze fabrieken worden gebruikt, voldoen aan de betreffende regelgeving, zoals EU-verordening 1099/2009. Alle dieren worden tussen het verdoven en leegbloeden afzonderlijk geobserveerd door opgeleid personeel. Bij elk teken dat verband kan houden met suboptimale verdovingspraktijken (bijv. oogreflex), is onmiddellijke herverdoving verplicht.

We reguleren het dierenwelzijn in al onze slachthuizen met maatregelen zoals:

 • De aanwezigheid van meerdere eigen medewerkers als dierenwelzijnsfunctionarissen in alle slachthuizen. Zij zijn specifiek bevoegd om het proces te beoordelen en ervoor te zorgen dat aan alle richtlijnen voor dierenwelzijn wordt voldaan. Alle functionarissen volgen regelmatig een training op het gebied van dierenwelzijn.
 • Dierenwelzijnstraining voor al onze werknemers die in contact komen met levende dieren. Alleen opgeleid personeel mag in aanraking komen met levende dieren.
 • Bewaken van de uitkomsten van de Standard Operating Procedures Welzijn en rapporteren over de KPI’s.
 • Monitoren van de effectiviteit van het verdoven en leegbloeden van alle individuele dieren door getraind Vion-personeel.
 • Het toepassen van corrigerende en preventieve maatregelen bij niet-naleving van interne normen. Dit is verplicht voor al onze productielocaties.
 • Consolideren en rapporteren van KPI’s voor dierenwelzijn en aanvullende relevante waarnemingen aan het dagelijks bestuur.
 • Ons deskundige veterinaire team evalueert de prestaties van de individuele veehouderijen en vervoerders op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Dit team stuurt ook onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten aan om volgende stappen op het gebied van dierenwelzijnscontrole te bepalen en te ontwikkelen.

Indien de bevoegde instanties waarschuwingen geven of boetes opleggen voor een bepaald aspect van ons proces dat verbetering behoeft, publiceren we deze keuringsresultaten altijd op onze website.

Nieuws & Stories

Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid

Veehouderijnieuws

Vion’s prestatie in the Business Benchmark on Farm Animal Welfare

De Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) evalueert ’s werelds grootste voedselproducenten, retailers en foodservice-bedrijven op het gebied van management en verslaggeving van dierenwelzijn. Uit het rapport van maart 2021 bleek dat Vion presteerde op niveau 3 van de Benchmark.

Transportnieuws

Protocol bij extreme temperaturen

We hebben het protocol voor extreme temperaturen voor dagen met temperaturen boven de 27 graden aangescherpt met onder meer de volgende maatregelen:

 • Laaddichtheid tijdens vervoer wordt met 10% verlaagd.
 • Vrachtwagens kunnen in de schaduw en naast windmolens parkeren.
 • De weg onder geparkeerde vrachtwagens wordt natgesproeid om de temperatuur te verlagen.
 • Het schema van de vrachtwagens is zo georganiseerd dat ze just-in-time aankomen om de wachttijd voor het lossen te verminderen.
 • Er geldt een maximale vervoerstijd van 8 uur voor runderen en varkens.

Bij temperaturen van 35°C of meer wordt alle vervoer van dieren stopgezet. In 2020 resulteerde dit in kortere slachttijden, waarbij op meerdere warme dagen één ploeg per dag uit het schema werd geschrapt.

Afrikaanse varkenspest

Samen met andere stakeholders zijn parkeerplaatsen langs snelwegen geïdentificeerd als risicovolle locaties. Er waren al een aantal maatregelen genomen, zoals het plaatsen van everzwijnbestendige prullenbakken, hekken en borden.

Slachtnieuws

Continue verbetering van al onze procedures zit in ons DNA. Dit geldt ook voor verbeteringen van dierenwelzijn. Daarin zijn de volgende initiatieven genomen:

 • We hebben een onderzoek uitgevoerd om het ontwerp van de verblijven en de doorgang tot de verdoofruimte te verbeteren.
 • Samen met het Friedrich Loeffler Instituut nemen we deel aan een wetenschappelijk project om de verdovingsprocedures van varkens te verbeteren. Dit onderzoek is met name gericht op het vinden van alternatieven voor verdoving met CO2.
 • Met behulp van virtuele ‘Cow Glasses’ hebben we onze medewerkers opgeleid en de inrichting van onze nieuwe verblijven in Altenburg geoptimaliseerd. De software van deze virtuele ‘koeienbril’ (C.O.M. Wetzlar) simuleert hoe koeien de omgeving zien.
 • In samenwerking met verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instituten worden onze medewerkers opgeleid om op een vriendelijke manier met dieren om te gaan. De training is gebaseerd op het natuurlijk gedrag van de dieren. Iedereen die met levende dieren werkt, krijgt deze training. Bovenop de wettelijke minimumvereisten hebben we een programma voor permanente voorlichting geïmplementeerd om alle medewerkers op de hoogte te houden van de wetenschappelijke normen met betrekking tot dierenwelzijn.

We publiceren alle officiële waarnemingen van de overheid, zoals waarschuwingen, boetes en auditresultaten, evenals audits van derden, op onze website. Met dit transparantie-instrument kan elke stakeholder onze prestaties op het gebied van dierenwelzijn, hygiëne en productintegriteit controleren.

We hebben een onderzoek uitgevoerd om het ontwerp van de verblijven en de doorgang tot de verdoofruimte te verbeteren

Cameratoezicht voor verbetering van werkwijzen

Samen met een groep stakeholders hebben we software ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie. Met behulp van deze software kunnen alle uren aan opgenomen beeldmateriaal worden geanalyseerd en wordt alleen het relevante beeldmateriaal eruit geselecteerd. Dit geselecteerde beeldmateriaal wordt dagelijks beoordeeld en op basis van deze beoordeling worden waar nodig corrigerende maatregelen genomen. Deze nieuwe softwaretool is weer een stap richting de modernisering van de monitoring van dierenwelzijn. Met dit unieke gebruik van kunstmatige intelligentie zetten we wereldwijd een nieuwe standaard voor het monitoren van dierenwelzijn. Wat nog belangrijker is: door alle beelden te bekijken, kunnen we onze omgang met dieren effectiever verbeteren.

Het dilemma van de staartlengte

Het couperen van de staart bij biggen kent een lange geschiedenis in de varkenshouderij als een maatregel om staartbijten te voorkomen. Staartbijten kan ernstige problemen veroorzaken voor het welzijn van het varken en de kwaliteit van het vlees. Het voorkomen van staartbijten is daarom een belangrijk onderwerp.

 

Het is duidelijk dat de staart niet rudimentair is – een varkensstaart heeft een duidelijke fysiologische en sociale functie. Met staart weten varkens of ze zich gestrest of lekker voelen. Zonder staart missen varkens een deel van hun communicatiemogelijkheden. Al enkele jaren stimuleren we boeren om de coupeerplek aan te passen, zodat varkens een staart hebben die lang genoeg is om mee te communiceren.

 

We zien dat de staartlengte per bedrijf duidelijk verschilt. Om ervoor te zorgen dat boeren deze maatregelen naleven, hebben we meer objectieve informatie nodig. Om precies te weten wat de gemiddelde staartlengte van varkens op elk bedrijf is, moeten we alle staarten opmeten. Daarvoor hebben we een volledig automatisch meetsysteem ontwikkeld. Met behulp van een zogenaamd ‘visiesysteem’ meten we de staartlengte van elk varken. Met behulp van de informatie van de individuele varkens krijgen we inzicht in de prestaties van het hele bedrijf. Vervolgens kunnen we varkenshouderijen met elkaar vergelijken en ze helpen van elkaar te leren. Wij zijn van mening dat we door op basis van actuele informatie het gesprek over staartlengte aan te gaan, we specifieke boeren ertoe kunnen bewegen hun coupeerpraktijken aan te passen. Zo dragen we bij aan een hoger niveau van dierenwelzijn.

Nieuws & Stories

Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Nieuws
02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
Persbericht
10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
Persbericht
20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
Persbericht
18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
Persbericht
16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
Persbericht
23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
Nieuws
23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
Persbericht
21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
Persbericht
02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
Persbericht
29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid
  Totaal aantal dieren: geen nieuwe verdoving vereist
  Totaal aantal dieren: geen nieuwe verdoving vereist
  2019 99.9 %
  2020 99.9 %
  2021 99.9 %
  Varkens: geen nieuwe verdoving vereist
  Varkens: geen nieuwe verdoving vereist
  2019 99.9 %
  2020 99.9 %
  2021 99.9 %
  Runderen: geen nieuwe verdoving vereist
  Runderen: geen nieuwe verdoving vereist
  2019 99.9 %
  2020 99.9 %
  2021 99.9 %

  Toelichting op de resultaten

  Door onze zeer strenge regels voor opnieuw verdoven kan het gebeuren dat dieren die in feite al effectief zijn verdoofd nogmaals worden verdoofd. Vanwege de biologische en fysiologische mechanismen bij dieren zal een bepaald percentage van de verdoofde dieren

  tekenen vertonen die zo kunnen worden geïnterpreteerd dat de dieren, ondanks effectieve verdoving, nog bij bewustzijn zouden zijn. Het beleid is om het zekere voor het onzekere te nemen. Deze KPI laat daarom enerzijds de effectiviteit van de verdoving zien en anderzijds de alertheid van de werknemers van het lijnwerk die indien nodig actie ondernemen. Het doel voor het niet opnieuw hoeven verdoven zal daarom nooit 100% zijn.

  Nieuws & Stories

  Persbericht
  25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
  Nieuws Nieuws
  22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
  Persbericht
  17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
  Persbericht
  17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
  Persbericht
  03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
  Nieuws
  02 maart 2023 Netwerkevenement voor de vleesindustrie in Griekenland
  Persbericht
  10 februari 2023 Der Grüne Weg: volledig Duitse biologische varkensvleesketen met succes gelanceerd
  Persbericht
  20 januari 2023 AI cameratoezicht gepresenteerd op Grüne Woche
  Persbericht
  18 januari 2023 Peter van Deursen lid Raad van Commissarissen Vion
  Persbericht
  16 januari 2023 De Groene Weg formaliseert keten van Nederlands biologisch lamsvlees
  Persbericht
  23 december 2022 Managementwissel bij Vion Adriaens
  Nieuws
  23 december 2022 Samenwerken aan langere staarten in de keten
  Persbericht
  21 december 2022 Vion zet in op continuïteit en duurzaamheid binnen Good Farming Balance
  Persbericht
  02 december 2022 Vion bundelt uitbeencapaciteit in Beieren en versterkt de regionale locaties voor de toekomst
  Persbericht
  29 november 2022 Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid