Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Impact op de maatschappij en de rol van Vion

Het succes van onze organisatie hangt sterk af van de inzet, betrokkenheid, motivatie en het welbevinden van al onze medewerkers. Dit vraagt om een proactief personeelsbeleid, waarbinnen de verdere ontwikkeling van medewerkers en de organisatie centraal staat.

Onze focus op de gezondheid en veiligheid van werknemers draagt bij aan een veiligere werkomgeving. Daarom hebben onze acties voor de veiligheid van werknemers een positieve invloed op de dagelijkse werkomstandigheden van onze werknemers. Onze potentiële negatieve impact blijft draaien rond verwondingen en ziekte. Deze potentiële negatieve invloed wordt veroorzaakt door Vion of haar werknemers. In Duitsland hadden onze inspanningen om voormalige flexmedewerkers direct in dienst te nemen een positief effect op de arbeidsrechten van werknemers, waaronder migranten en werknemers met een onzeker dienstverband.

Beleid voor personeelsbeheer

Er werken bij Vion medewerkers zowel in eigen dienst als via een uitzendbureau. Met uitzondering van Duitsland is het aantal flexmedewerkers relatief hoog. Vion werkt in Nederland nauw samen met uitzendbureaus voor het inlenen van uitzendkrachten, zoals dat in veel branches gebruikelijk is. Dit heeft voornamelijk te maken met fluctuatie in aanbod van werkzaamheden en doordat het aanbod van mensen in de regio onvoldoende is. Binnen Vion werken daarom ook buitenlandse medewerkers op tijdelijke basis. Deze medewerkers zijn van groot belang voor onze bedrijfsvoering en proberen wij daarom zo goed mogelijk aan ons te binden door hen dezelfde voorwaarden, omstandigheden en groeimogelijkheden te bieden als eigen medewerkers. Vaak kiezen buitenlandse medewerkers er zelf bewust voor om alleen tijdelijk in Nederland te werken en geven daarom de voorkeur aan een dienstverband via een uitzendbureau.

Vion stimuleert haar medewerkers actief om in vaste dienst te treden. Met name de buitenlandse medewerkers die zich voor langere tijd willen committeren zijn hierin geïnteresseerd. We vinden het belangrijk om de integratie van buitenlandse medewerkers binnen Vion en binnen de maatschappij actief te bevorderen. Zo bieden wij onze medewerkers diverse taalcursussen, op maat gemaakte inwerkprogramma’s, doorgroeimogelijkheden, ondersteuning bij huisvesting via de uitzendbureaus en aanverwante ondersteunende diensten aan.

We stimuleren onze flexmedewerkers actief om in vaste dienst te treden

Vion zet zich in voor een werkomgeving die diversiteit en integratie bevordert en creëert een open en inclusieve cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Wij geloven dat het omarmen van gelijkheid en diversiteit op de werkplek niet alleen de organisatie ten goede komt, maar ook de individuele werknemer, (samenwerking in) teams en uiteindelijk onze consument. Inclusie, inclusief correct ethisch gedrag, oprechtheid, betrouwbaarheid en integriteit zijn leidende principes binnen Vion.

We brengen in de praktijk dat we diversiteit waarderen door gelijke kansen te bieden en ervoor te zorgen dat geen enkele sollicitant, werknemer, klant of zakenrelatie wordt gediscrimineerd door een andere behandeling te krijgen vanwege hun achtergrond of persoonlijke kenmerken.

Duurzame inzetbaarheid betekent ervoor zorgen dat medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd op een effectieve en duurzame manier bij Vion kunnen werken. Duurzame inzetbaarheid wordt beschouwd in de context van iemands positie, rechten en verantwoordelijkheden. In onze thuismarkten is er nog geen wetgeving over duurzame inzetbaarheid als geheel.

We stimuleren duurzame inzetbaarheid en werktevredenheid door moderne arbeidsomstandigheden aan te bieden. Zo hebben we in Nederland een programma om werknemers te helpen fit, gezond en inzetbaar te blijven. Dit programma zal ook in Duitsland en België worden geïntroduceerd en bestaat uit vijf pijlers als onderdeel van het “Huis van Werkvermogen”:

 • Werk
 • Sociaal
 • Emotie
 • Financieel
 • Fysiek

De mensen die op onze productielocaties werken, zijn het belangrijkst voor ons. Het verbeteren, onderhouden en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van onze mensen is daarom een belangrijk doel. We streven ernaar om koploper te zijn in onze branche als het gaat om arbeidsomstandigheden.

Ons doel is om in 2023 een verzuimpercentage te hebben van maximaal 6,5% in Nederland, 5,0% in Duitsland en 4,0% in België. We monitoren dit cijfer wekelijks, analyseren eventuele ongevallen of bijna-ongevallen die zich hebben voorgedaan (met behulp van oorzakenanalyse) en kijken hoe we dergelijke ongevallen en incidenten kunnen voorkomen. We hebben verschillende procedures en voorschriften om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Elke Duitse en Nederlandse productielocatie heeft een gezondheids- en veiligheidsfunctionaris. In Duitsland hebben we ook regionale gezondheids- en veiligheidsmanagers in dienst. In Nederland hebben we ook een aparte rol voor de HR manager gedefinieerd: die van preventiemedewerker. We voeren systematisch interne audits uit op het gebied van arbeidsveiligheid. Fabrieksmanagers beoordelen regelmatig de KPI’s voor arbeidsveiligheid als onderdeel van hun managementbeoordeling. Op elke Vion-locatie besteden we aandacht aan arbeidsomstandigheden door middel van een verbetercyclus. De verbetercyclus is gebaseerd op de Deming-cirkel.

Werknemers en flexmedewerkers kunnen indien nodig een beroep doen op de gezondheids- en veiligheidsdiensten van de preventiemedewerker, BHV-er (een bedrijfshulpverlener bij gezondheidskwesties), de arbodienst, een arbeidsdeskundige, een ergonoom en een bedrijfsfysiotherapeut. Deze mensen worden regelmatig getraind om de kwaliteit van hun diensten te waarborgen. Deze toegang draagt bij aan het identificeren en elimineren van gevaren en het minimaliseren van risico’s. Werknemers kunnen OHS-training volgen over algemene of specifieke werkgerelateerde gevaren.

De collectieve verzekering biedt werknemers toegang tot een online interventieplatform. Hier vinden zij informatie over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast biedt Vion diverse interventies aan op het gebied van ESAN – bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning – via externe aanbieders of via de online workshops die de Vion Academy aanbiedt.

Vion zet zich in om alle werknemers in staat te stellen te leren en te presteren, door ze kwaliteitsonderwijs aan te bieden dat hen toerust met de kennis en vaardigheden die ons bedrijf nodig heeft.

We ontwikkelen en trainen onze werknemers en moedigen hen actief aan om hun persoonlijke en professionele vaardigheden voortdurend te ontwikkelen. We investeren ook in taal- en cultuurcursussen. Door voortdurende scholing en training bevorderen we de inzetbaarheid van ons personeel.

Deze visie sluit aan bij onze Manier van Werken: Sharp, Connected & Brave en is afgestemd op onze People Strategy:

 • Beter beheer van vaardigheden
 • Beter talentmanagement
 • Betere afstemming op de ambities van onze teams
 • Verdere ontwikkeling van vakmanschap

Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp op dit gebied. We voorzien alle werknemers die met dieren werken van de vaardigheden en kennis om te zorgen voor de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn. Ze krijgen specifieke training over dierenwelzijn. Het online leerplatform van Vion, genaamd ‘Vion Academy’, biedt trainingsprogramma’s die erop gericht zijn de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te ontwikkelen en uit te breiden, zodat ze ook in de toekomst inzetbaar zijn. We bieden ook maatwerkoplossingen, zoals individuele interne en externe opleidingen en kwalificaties. Binnen Vion nemen we ook stagiaires aan. Deze stagiaires combineren school met werkervaring in het werkveld en we helpen deze stagiaires actief om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Nieuws & Stories

Geen onderdeel van een categorie
16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
Persbericht
15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
Nieuws
08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering

Personeelsbeheer - Nederland

In 2021 heeft Vion een verklaring afgegeven over de doelstellingen voor personeelsbeheer voor de Nederlandse productielocaties. Onze ambitie daarin gaat verder dan de eisen uit de huidige wetgeving en afspraken. De komende twee jaar streven we ernaar om gemiddeld circa 70% van onze voormalige flexmedewerkers in Nederland in eigen dienst te nemen.

Personeel & werving

In 2021 kregen 132 flexmedewerkers een contract met Vion, waardoor zij nu direct bij ons in dienst zijn. Bij de werving richten we ons op verschillende groepen mensen, zoals statushouders, (niet)-Nederlandse medewerkers, schoolverlaters en zij-instromers.

Huisvesting en woon-werkverkeer

Vion werkt enkel samen met voorgeselecteerde erkende en gecertificeerde uitzendbureaus voor het inlenen van uitzendkrachten. De uitzendbureaus moeten voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de Nederlandse SNA-norm (Stichting Normering Arbeid) die onder andere toeziet op een correcte uitbetaling. Daarnaast verplicht Vion de uitzendbureaus zich te houden aan de SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen) voor het bieden van goede huisvesting. Vion houdt zelf ook steekproefsgewijs ter plaatse toezicht op de huisvesting en voert steekproefsgewijs looncontroles uit bij de uitzendbureaus. Vion zet zich op deze manier in om passende huisvesting te bieden aan onze inleenkrachten, bij voorkeur zoveel mogelijk in de buurt van hun werk. Ook hanteert Vion, als lid van de werkgeversorganisatie COV, een Fair Employment Code. Deze code biedt – boven op wet- en regelgeving, de SNA en SNF normen en de CAO – extra zekerheden voor deze groep medewerkers, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

In 2020 deed een speciale landelijke commissie (‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer) onderzoek naar de situatie van arbeidsmigranten en schreef een adviesrapport voor de Nederlandse overheid. De overheid heeft de regelgeving nog niet gewijzigd, maar we werken samen met verschillende stakeholders, zoals gemeenten, om te zorgen voor behoorlijke huisvesting voor onze inleenkrachten.

Hoewel de SNF-certificering nog niet in wetgeving is omgezet, heeft Vion in 2021 besloten om op onze huisvestingsfaciliteiten alvast aan deze certificering te voldoen.

Personeelsbeheer - Duitsland

Vanwege een nieuwe wet in Duitsland, ‘Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz’ (Arbeitsschutzkontrollgesetz), die in 2021 van kracht werd, heeft het Duitse projectteam voor personeelsbeheer zich volledig gericht op de overgang van ons huidige personeelsbestand van flexwerkers, dat uit 3.300 mensen bestond. Deze nieuwe wet verplicht vleesbedrijven om werknemers in dienst te nemen voor hun core business, in plaats van ze via flexbureaus in te huren. Vion is ook verantwoordelijk voor hun huisvesting en woon-werkverkeer. Het doel van de wet is om de rechten van medewerkers en hun werk- en levensomstandigheden te verbeteren. Vion staat volledig achter deze richtlijn.

Personeelsbeheer - België

Na een langdurige samenwerking heeft Vion in februari 2021 slachthuis en rundvleesproducent Adriaens in België overgenomen. Het integratieproces is op alle niveaus in volle gang.

Gezondheid en veiligheid

COVID-19

Vion hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving. Vanwege corona hebben we op onze productielocaties een aantal aanvullende maatregelen genomen. In de zomer van 2021, toen de Europese overheden de coronamaatregelen versoepelden, besloot Vion deze door te laten gaan om de continue veiligheid van ons personeel te garanderen. We waren zwaar getroffen door de sluitingen van verschillende fabrieken in Nederland en Duitsland en wilden voorkomen dat deze situatie zich zou herhalen.

Vaccinaties

Een van de manieren om uit deze pandemie te komen, is vaccinatie. Daarom heeft Vion besloten om onze medewerkers en flexwerkers aan te moedigen zich te laten vaccineren door een financiële bonus toe te kennen. Daarnaast geeft personeel van de GGD regelmatig voorlichting over vaccinatie in onze kantines. Vion deelt ook uitgebreide informatie over dit onderwerp via narrowcasting en ook onze gespecialiseerde veldcoaches geven voorlichting over vaccinatie.

Leren en Ontwikkeling

Door een aanpassing in de Duitse wetgeving voor de vleesindustrie (Arbeitsschutzkontrollgesetz) begin 2021 hebben we meer dan 3.300 flexwerkers als directe werknemers van Vion mogen verwelkomen. Om onze nieuwe collega’s te ondersteunen bij hun integratie bij Vion hebben we verschillende online culturele trainingen ontwikkeld voor onze operationeel managers, voormalige jobcoaches, de ondernemingsraden en HR-managers ter voorbereiding op de onboarding van onze nieuwe collega’s en om bewustwording te creëren ten aanzien van de cultuurverschillen.

Vion Academy

Vion Academy is het online leerplatform van Vion. In 2021 hebben we 200 online cursussen toegevoegd. Het platform bevat momenteel meer dan 500 cursussen over verschillende zachte vaardigheden, tijdmanagement en MS Office. Cursussen zijn beschikbaar in het Duits, Nederlands, Engels en Pools. Alle medewerkers kunnen deze cursussen vrijwillig volgen, naast de voor hen verplichte cursussen.

Beoordeling

Om een beter beeld te krijgen van de competenties, kwaliteiten, drijfveren en valkuilen voor sollicitanten, medewerkers, leidinggevenden en teams faciliteert HR uniforme tools voor beoordelingen. HR is opgeleid om deze tools te gebruiken en te interpreteren voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers.

Nieuws & Stories

Geen onderdeel van een categorie
16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
Persbericht
15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
Nieuws
08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
Nieuws
08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
Nieuws
29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
Persbericht
27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
Persbericht
19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
Nieuws
23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
Persbericht
19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Nieuws
12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
Nieuws
04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
Nieuws
19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
Persbericht
15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering
  Arbo-opleidingen zijn essentieel in de werkomgeving van Vion. Modules als 'fit en gezond thuiswerken' en 'bedrijfshulpverlening' hebben ook bijgedragen aan een veilige en gezonde werkomgeving
  Ziekteverzuim
  Ziekteverzuim
  2020 6.3 %
  2021 6.4 %
  2022 6.7 %
  2020 4.2 %
  2021 5.4 %
  2022 5.8 %
  2021 3.0 %
  2022 3.6 %

  Toelichting op de resultaten

  Het verzuimpercentage was hoger dan het streefcijfer in elk land. De toename van productiemedewerkers, die over het algemeen een hoger verzuimpercentage hebben vanwege de aard van hun werk, heeft het ziekteverzuim verhoogd. Het verzuimpercentage in België was relatief laag omdat we de eerste vier weken van elke ziekte in aanmerking namen, in vergelijking met zes weken voor Duitsland en twee weken voor Nederland. Voor 2023 wordt verwacht dat het verzuimpercentage in België zal stijgen als gevolg van regelgevende veranderingen. In 2021 en 2022 werd Covid-gerelateerd verzuim apart gemeld aan de Belgische overheid en werd het niet opgenomen in het reguliere verzuimpercentage. Dit zal niet langer het geval zijn en zal vanaf 2023 worden opgenomen.

  Nieuws & Stories

  Geen onderdeel van een categorie
  16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
  Persbericht
  15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
  Nieuws
  08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ Copy
  Nieuws
  08 mei 2024 Doorbraak in project ‘Slimme Varkensketen – sturen op kwaliteit’
  Nieuws
  08 mei 2024 Voortgang project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’
  Nieuws
  29 maart 2024 Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject
  Persbericht
  27 maart 2024 De Groene Weg slagers starten met biologisch rundvlees uit Nederland
  Persbericht
  19 maart 2024 Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst
  Nieuws
  23 februari 2024 ‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’
  Persbericht
  19 januari 2024 Opvallende samenwerking voor dierenwelzijn op Grüne Woche
  Persbericht
  16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
  Nieuws
  12 januari 2024 De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten
  Nieuws
  04 januari 2024 'Stal met slimme stal sensor verbetert gezondheid en emissie'
  Nieuws
  19 december 2023 Vion versterkt relatie met varkenshouders tijdens de Good Farming Balance Leveranciersdagen
  Persbericht
  15 december 2023 Vion neemt afscheid van Klaus Voigt bij zijn pensionering