Onze strategie: Building Balanced Chains

Om onze purpose ‘Providing Food that Matters’ te vervullen, hanteren wij de strategie Building Balanced Chains (BBC) voor het leveren van veilig, gezond en smakelijk voedsel en het creëren van waarde binnen een toekomstbestendig ecosysteem. Wij zien het als onze rol om vraag en aanbod op een duurzame manier met elkaar te verbinden en in evenwicht te brengen.
Het is onze taak om evenwichtige voedselvoorzieningsketens te creëren die vraaggestuurd en relevant zijn voor alle partners:

  • Optimalisatie van het management van boerderijen: het beschikbaar stellen van relevante gegevens aan boeren voor het optimaliseren van hun management en het verbeteren van dierenwelzijn, efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
  • Eiwitvalorisatie: evenwichtig vraag en aanbod, met flexibiliteit en een scala aan mogelijkheden voor valorisatie van kop tot staart.
  • Productspecialisatie: unieke concepten en productinnovaties die gebruikmaken van de heersende consumententrends.

De beste producten, vers op je bord, vragen om zo kort mogelijke toeleveringsketens. Dit helpt  om de beste producten op de beste manier in winkels en restaurants te krijgen. Als vertrouwd partner middenin de toeleveringsketen, verbinden we een groep boeren met een groep klanten.

In ons MVO-verslag leest u meer over onze strategie.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vion houdt zich al een aantal jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Terwijl voedselveiligheid een absolute voorwaarde is, streven we er oprecht naar om vlees te produceren met respect voor dier en milieu.

Voedsel in het algemeen, en vlees in het bijzonder, is een populair onderwerp van talrijke maatschappelijke discussies. Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

  • dierenwelzijn (op, voor en na het verlaten van de boerderij)
  • supply chain gerelateerde zaken als traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit
  • de impact van vleesproductie op het milieu
  • volksgezondheid

Bij Vion hebben we besloten om deze discussies niet uit de weg te gaan, maar om juist actief deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog over deze belangrijke thema’s. Wij willen de discussie met en de creativiteit van onze stakeholders met betrekking tot deze thema’s aanmoedigen. En samen oplossingen bedenken om onze industrie aan te sporen best practices te implementeren.

In ons MVO-rapport leest u meer over onze MVO-strategie en de maatregelen die we treffen.

Hoe wij waarde creëren

Ons waardecreatiemodel laat zien hoe wij waarde creëren en werken aan een duurzame toekomst.

vion

Onze MVO-thema’s

Met het oog op ons bedrijf en op het effect dat andere bedrijven binnen de keten op ons hebben, hebben we een lijst gemaakt van MVO-thema’s die relevant zijn voor Vion. Dat zijn er in totaal 14: 7 sociale, 5 milieu- en 2 economische thema’s.

Om de materiële thema’s vast te stellen, hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Vervolgens evalueerden we elk thema op basis van twee dimensies:

  1. De mate waarin het thema invloed heeft op de beoordelingen en beslissingen van stakeholders (y-as van de matrix);
  2. Vion’s sociale, economische en milieu-impact op dat thema: hoeveel impact kan Vion op elk thema uitoefenen? Alleen, of door andere stakeholders te beïnvloeden (x-as van de matrix).

Zo zijn alle thema’s in een materialiteitsmatrix gezet.

vion

De negen thema’s die in de rechterbovenhoek van de materialiteitsmatrix staan zijn de belangrijkste materiële thema’s voor Vion en zijn stakeholders. Van de negen materiële thema’s waarvoor we ernaar streven om negatieve impact te minimaliseren of de positieve impact te vergroten, zijn de volgende zes thema’s het meest cruciaal voor het dagelijkse succes van ons bedrijf.

Voedselveiligheid

Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion. Deze producten moeten veilig én gezond zijn. Onze grootste verantwoordelijkheid is daarom om de veiligheid van al onze producten te garanderen, in elk opzicht.

Om onze productieprocessen te borgen, investeren we continu in onze infrastructuur en intensief kwaliteitsmanagement. We volgen strikte procedures en hanteren verschillende onafhankelijke certificeringsstandaarden voor het verbeteren van voedselveiligheidsmanagement. Zoals IFS, BRC, IKB, QS, GlobalGap en Organic.

Lees meer over dit MVO-thema

"Elke dag eten 100 miljoen consumenten een maaltijd met daarin een beetje Vion"

"Het is onze plicht om respectvol met de dieren om te
gaan"

Wij werken dagelijks met duizenden dieren. Het is onze plicht om dat met respect te doen. Om dierenwelzijn te garanderen, investeren wij in de benodigde infrastructuur, volgen onze medewerkers trainingen en installeren we beveiligingstechnologie, zoals Closed Circuit Television (CCTV).

Dierenwelzijn tijdens transport
Vion heeft een gedecentraliseerd netwerk van slachthuizen met passende capaciteit voor de hoeveelheid vee in een bepaalde regio. Dit maakt korte transsportafstanden mogelijk, met minder dan 8 uur transporttijd. Ook houden we grip op dierenwelzijn door te investeren in moderne transportvoertuigen voor dieren, en met gestandaardiseerde transportcontroles bij het lossen. Bovendien inspecteren externe officiële dierenartsen alle dieren tijdens het lossen.

Dierenwelzijn tijdens slachtproces
In onze slachthuizen houden we grip op dierwelzijn met bijvoorbeeld trainingen en cursussen voor alle werknemers die met vee werken. Speciaal opgeleide animal welfare officers zorgen dat de richtlijnen gevolgd worden. De animal welfare officers volgen twee keer per jaar een training. Tijdens werktijden staan de stallen, de verdovings- en slachthallen voortdurend onder supervisie van minstens één officiële dierenarts.

Bovendien evalueert Vion’s team van veterinaire deskundigen de prestatie van de slachterijen en de leveranciers. De resultaten van de dierenwelzijnscontroles worden gerapporteerd aan het executive committee. Als er zaken niet kloppen, moeten de verantwoordelijke werknemers corrigerende en preventieve maatregelen nemen.

Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Onze werknemers zijn onze belangrijkste troef. In 2020 voorzag Vion in een inkomen en levensonderhoud voor 5.265 werknemers en 7.284 werknemers van derden. De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is altijd van het grootste belang. Onder meer vanwege hun intensieve werk en de apparatuur die ze gebruiken, maar dit jaar ook speciaal vanwege hun mogelijke blootstelling aan COVID-19. Bovendien is het niet alleen belangrijk voor hen en voor ons, maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Een groeiend aantal klanten eist een beoordeling van de verantwoordelijkheid op de werkplek om een veilige werkplek te garanderen. Als gevolg van de COVID-19 pandemie en het nieuwe Duitse wetsontwerp is dit onderwerp van groter belang voor externe belanghebbenden dan voorheen.

De arbeids- en huisvestingsomstandigheden van migrerende werknemers waren een bijzonder onderwerp van publiek debat. Vanaf 2021 verplicht een nieuwe wet in Duitsland bedrijven om werknemers voor hun kernactiviteiten rechtstreeks in dienst te nemen, in plaats van ze in te huren via flexbureaus. Als gevolg van deze nieuwe wet zal Vion ook verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting en woon-werkverkeer. Vion integreerde in december 2020 al 250 werknemers in Duitsland in een proefproject en zal er in 2021 nog eens 3.000 integreren. In januari 2021 zijn we gestart met ongeveer 65% eigen medewerkers en 35% arbeidskrachten van derden.

Lees meer over dit MVO-thema

"De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is altijd van het grootste belang"

Milieuvriendelijke veehouderij

Het onderwerp milieuvriendelijke veehouderij maakt deel uit van onze aangescherpte duurzaamheidsstrategie, met thema’s en doelen die belangrijk zijn voor duurzame voedselproductie en -consumptie. Vion wil transparant zijn over de diverse duurzaamheidsthema’s en zo haar stakeholders en vooral de consument de mogelijkheid bieden een weloverwogen keuze te maken. Dit betekent dat consumenten niet alleen kunnen kiezen op basis van informatie over dierenwelzijn, maar ook over duurzaamheid. Vion zal consumenten van informatie voorzien over onderwerpen als de CO2-footprint van varkensvlees, rundvlees en vleesalternatieven.

Lees meer over dit MVO-thema

"Consumenten kunnen keuzes maken op basis van dierenwelzijn en duurzaamheid"

"Om inzicht te geven aan consumenten, werken we samen met onze leveranciers en klanten"

"Eerlijke prijzen zijn belangrijk voor de stabiliteit in de keten"

MVO-rapport

In april 2017 hebben we ons eerste MVO-rapport gepubliceerd. Dit rapport was tastbaar bewijs van onze betrokkenheid bij de belangrijkste thema’s binnen de Europese vleesindustrie. In november 2017 zijn we door het Ministerie van Economische Zaken beloond met één van de drie Kristalprijzen, als snelste stijger op de Transparantiebenchmark.

In 2020 opereerde Vion op niveau 3 van de ‘Business Benchmark on Farm Animal Welfare’. Deze benchmark beoordeelt ‘s werelds belangrijkste voedselproducenten, retailers en foodservice bedrijven op hun management en transparantie op het gebied van dierenwelzijn.

In ons 2020 rapport worden concrete resultaten gedeeld over de belangrijke onderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van de vleesketen. Het is de weg naar ‘Building Balanced Chains’ (BBC) waarin duurzaamheidsaspecten aan het product worden gekoppeld in de keten richting de consument.

Transparantiewebsites

Consumenten, dierenwelzijnsorganisaties, politiek. In Nederland is de behoefte aan meer achtergrondinformatie en transparantie bij de productie van voedingsmiddelen de afgelopen jaren toegenomen. Als eerste bedrijf in deze sector wil Vion door middel van onze transparantiewebsite betere informatievoorziening geven, en zo voldoen aan de wens van de maatschappij tot meer transparantie.

Vion-transparantie.nl
Vion-transparenz.de

Achtergrond-informatie en transparantie

Back to top