Corporate Governance

Vion Holding N.V. is een Nederlandse naamloze vennootschap, statutair gevestigd in Best.
Vion Food past regels van corporate governance toe die zijn gebaseerd op Nederlandse wettelijke regelingen, Vion’s statuten, de Nederlandse Corporate Governance Code en Vion’s eigen Code of Conduct.

RAAD VAN BESTUUR

Inleiding
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de onderneming, het portfoliobeleid, de inzet van mensen en middelen, het risicomanagementsysteem en de resultaatontwikkeling. De raad van bestuur wordt in de dagelijkse uitvoering van zijn taken bijgestaan door de management board waarin naast de leden van de raad van bestuur de chief operating officers (COO’s) van de business units Pork, Beef en Foodservice zitting hebben. De raad van bestuur blijft verantwoordelijk voor de beslissingen die binnen de management board worden genomen en draagt eindverantwoordelijkheid voor het management en de externe verslaglegging van Vion Food. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de algemene
vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur neemt haar besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Hiertoe verstrekt de raad van bestuur alle informatie aan de raad van commissarissen die hij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. Belangrijke beslissingen van de raad van bestuur zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen. Het betreft hier beslissingen ten aanzien van de inrichting van de vennootschap, de aard en omvang van bedrijfsactiviteiten en de kapitaalstructuur van de vennootschap.

Benoeming en tegenstrijdig belang

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, na voorafgaand bindend advies van de raad van commissarissen. Het bindend advies van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts naast zich neerleggen met instemming van minimaal twee derde deel van de uitgebrachte stemmen welke op haar beurt minimaal de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. In het geval dat dit meer dan één lid van de raad van bestuur betreft, kan de raad van commissarissen één van de leden van de raad van bestuur benoemen tot voorzitter.

Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht dient de vennootschap na te streven dat minimaal 30% van de leden van de raad van bestuur bestaat uit vrouwen.
Gezien de beperkte omvang van de raad van bestuur van twee leden, is het bij Vion Food tot op heden niet mogelijk geweest om aan dit streven te voldoen.
Deze wettelijke verplichting komt per 1 januari 2016 te vervallen.

Wetgeving schrijft voor dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang ten opzichte van dat van de vennootschap, geen deel neemt aan de besluitvorming
ten aanzien van beslissingen die verband houden met een dergelijk tegenstrijdig belang. In geval van tegenstrijdig belang zullen besluiten in dat verband worden genomen door de overige leden van de raad van bestuur, of een daartoe door de raad van commissarissen aangewezen persoon.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming en staat de raadvan bestuur met raad en daad terzijde. De raad van commissarissen richt zich in de uitvoering van haar taken op het belang van de vennootschap en de
hiermee verbonden onderneming.

Belangrijke beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts mogelijk na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Dit betreft onder
meer beslissingen ten aanzien van de inrichting van de vennootschap, de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en besluiten ten aanzien van de
kapitaalstructuur van de vennootschap. De raad van commissarissen neemt haar besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen als minimaal de helft van de in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Besluiten buiten de vergadering om kan de raad van commissarissen slechts nemen met instemming van alle in functie zijnde commissarissen. De raad
van commissarissen heeft de regels omtrent zijn samenstelling en functioneren vastgelegd in een reglement.

De leden van de raad van commissarissen worden na bindende voordracht door de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor ten hoogste twee perioden van elk vier jaar. Het bindend advies van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts naast zich neerleggen met instemming van minimaal twee derde deel van de
uitgebrachte stemmen welke op haar beurt minimaal de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden vergoed.

Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht dient de  vennootschap na te streven dat minimaal 30% van de leden van de raad van commissarissen bestaat uit
vrouwen. Deze wettelijke verplichting komt per 1 januari 2016 te vervallen. De samenstelling van de raad van commissarissen vindt plaats op grond van zorgvuldig vastgestelde profielen van competenties. De aldus
samengestelde raad van commissarissen voldoetmomenteel niet aan de in de wet gestelde eis van verdeling tussen mannen en vrouwen.

De raad van commissarissen heeft uit haar leden een auditcommissie en een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie ingesteld. Beide commissies
hebben tot doel de raad van commissarissen te adviseren en treden derhalve niet in de plaats van de verantwoordelijkheden van de raad van
commissarissen.

Volg VION

Nieuws

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides